Aktuality

Daňové povinnosti k 15. 4. 2021 – silniční daň a DPH (č. 1011)

14.04.2021

Dne 15. 4. 2021 je splatná záloha na silniční daň. Ti, jimž byla v souvislosti s COVIDem zakázána či omezena činnost a tuto skutečnost oznámili finančnímu úřadu, však mají tuto zálohu prominutou, tj. nemusí zálohu v dubnu 2021 hradit (viz též Finanční zpravodaj 38/2020).

Plátci DPH nemají ze zákona o DPH k 15. 4. 2021 žádnou povinnost. Nicméně ti plátci DPH, kteří využili možnosti „bezsankčního“ pozdějšího podání přiznání a kontrolního hlášení za únor 2021 a dodatečného přiznání s termínem podání 31. 3. 2021, musí tak učinit včetně úhrady daně nejdéle 15. 4. 2021, jinak jim bude uložena pokuta a předepsán úrok z prodlení za pozdní platbu od zákonného data (tj. od 25. 3. 2021). Viz Finanční zpravodaj 13/2021.

Současně upozorňujeme, že ti, jimž byla omezena či zakázána činnost a tuto skutečnost oznámili FÚ, mají úrok z pozdní úhrady DPH za únor 2021 prominut při úhradě daně nejdéle16. 8. 2021 (viz Finanční zpravodaj 38/2020).

I pro prominutí sankcí v souvislosti s výzvami FÚ ke kontrolním hlášením, spadala-li lhůta pro jejich splnění do období 1. 3. – 21. 3 2021, platí, že k prominutí dojde, bude-li výzvou uložené splněno nejdéle právě do 15. 4. 2021. Viz Finanční zpravodaj 13/2021.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?