Ochrana oznamovatelů

V souladu s § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), poskytují společnosti skupiny KODAP následující informace týkající se vyřizování oznámení dle uvedeného zákona:

a) Oznámení je vůči společnosti možné učinit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému buď v listinné podobě na adresu příslušné osoby (viz níže), či v elektronické podobě na e-mail příslušné osoby (viz níže) popř. osobně po předchozí žádosti zaslané v listinné či elektronické podobě způsobem dle této věty, popř. telefonicky (viz níže).

Oznámení je možné podat též Komoře daňových poradců v případě, jedná-li se o porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu z titulu služeb poskytovaných daňovým poradcem (https://www.kdpcr.cz/kontakt), nebo Finančnímu analytickému úřadu z titulu služeb poskytovaných účetním poradcem (https://fau.gov.cz/kontakty).

Oznámení o jiných typech protiprávního jednání dle zákona o ochraně oznamovatelů je možné podat též Ministerstvu spravedlnosti České republiky. Více informací zde: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

b) Příslušnou osobou je Vlastimil Sojka, tel.: 485 228 410, e-mail: sojka@kodap.cz, adresa pro doručování listinných oznámení: 1. máje 97/25, 460 07 Liberec. V nepřítomnosti Vlastimila Sojky lze oznámení podat kterémukoli jinému jednateli společnosti KODAP Liberec.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?