NEWSLETTER ODEBÍRAT

Administrativa spojená s daněmi v EU je náročná. V této oblasti se pohybujeme již řadu let a tuto složitou, rozsáhlou a neustále se měnící problematiku ovládáme.

Pro naše klienty zajišťujeme celý proces od dokumentů včetně komunikace se zahraničním finančním úřadem po případné kontroly.

Umíme předejít sankcím a jako daňoví poradci ručíme za svou práci.

Stručný přehled daňové agendy v EU

Mezinárodní zdanění je velmi komplexní problematika. Oblast DPH v EU je z velké části harmonizována příslušnými evropskými směrnicemi, nicméně každá země stanoví svoje sazby DPH, které je nutné individuálně aplikovat. Jejich změny pro vás pravidelně sledujeme: https://kodap.cz/prehledy/prehled-sazeb-dph-v-evrope/ 

Při přeshraničním obchodu je z hlediska DPH důležité tzv. místo plnění. To určuje, ve kterém státě se musí z daného plnění DPH odvést.

Základním principem je zdanění v zemi spotřeby. Existuje však celá řada výjimek, kdy se místo plnění z hlediska DPH stanoví jinak. Velké rozdíly jsou ve zdanění při dodání zboží nebo v případě poskytnutí služeb. Navíc jsou případy, kdy jsou plnění od DPH zcela osvobozena nebo je aplikován režim přenesení daňové povinnosti, kdy daň vypořádá zákazník. Vzhledem k nepřebernému množství typů transakcí nelze dát univerzální návod a jednotlivé případy je nutné individuálně posoudit.

Služby KODAP se specializují nejen na posouzení různých transakcí z pohledu DPH, ale především na následné efektivní řešení registrace k DPH v jiných státech EU (https://kodap.cz/sluzby/registrace-k-dph-v-eu/) a zpracování související daňové agendy v dotčených státech. 

Příklady úspěšných řešení

Stavební práce

Podnikatel se sídlem v ČR poskytuje stavební služby v jiných členských státech EU. Služby jsou fakturovány jiným firmám.
Místo plnění: v tom státě, kde se nachází daná nemovitost

Řešení:

Služby jsou poskytovány osobě povinné k dani (nejčastěji jinému podnikatelskému subjektu). Povinnost registrovat se závisí na různých faktorech dle legislativy daného státu. V některých zemích je široce použitý režim přenesení daňové povinnosti, v jiných státech je ale tento režim omezen na vybrané transakce a v dalších státech se třeba neaplikuje vůbec. Níže uvádíme příklad 3 zemí, abychom tyto rozdíly blíže objasnili:

Slovensko – pokud je služba poskytnuta podnikateli se sídlem na Slovensku, není registrace k DPH nutná a použije se režim přenesení daňové povinnosti (daň vypořádá zákazník se sídlem na Slovensku.

Německo – poskytovatelem je subjekt se sídlem mimo Německo, uplatní se režim přenesení daňové povinnosti, pokud je příjemcem jiný podnikatel. Pokud má firma další subdodavatele, musí se zaregistrovat k DPH – daň vypořádává tato forma jako příjemce plnění. Podrobnosti o stavebních zakázkách v SRN – https://www.dph-eu.cz/cs/stavebni-prace-v-srn.html

Lucembursko – režim přenesení na služby spojené s nemovitostí se neuplatňuje, poskytovatel se vždy musí registrovat k DPH, na faktuře vyčíslit lucemburskou DPH a tuto v tomto státě přiznat a odvést.

Mezinárodní přeprava osob

Dopravce poskytuje službu přepravy osob z ČR do Polska, SRN, Rakouska a na Slovensko.
Místo plnění: na tom místě, kde se příslušný úsek přepravy fyzicky uskutečňuje

V tomto případě je nutné řídit se legislativou všech států, kde se příslušný úsek dopravy realizuje. Situaci je nutné posoudit jednotlivě v každém státě, kde se daná přeprava uskutečňuje.

Řešení:

ČR, Slovensko – mezinárodní přeprava osob osvobozena od DPH (registrace k DPH odpadá)

Polsko, SRN – registrace k DPH povinná (daň vypořádá dopravce – povinná registrace k DPH)

Rakousko – povinnost registrace záleží na typu zákazníka (podle toho, zda je služba poskytnuta soukromé osobě nebo osobě povinné k dani – v některých případech se uplatňuje režim přenesení daňové povinnosti – povinnost registrace k DPH je nutné posoudit dle okolností)

Reference a recenze

„S firmou KODAP Liberec, s.r.o. spolupracujeme od roku 2014, kdy pro nás začala sestavovat přiznání k DPH v Rakousku. Se službami, které nám firma KODAP, s.r.o. poskytuje, jsme velice spokojeni. Zástupci firmy nás osobně navštívili, aby se detailně seznámili s naší problematikou a našimi potřebami. Další komunikace již probíhá elektronicky, požadované dokumenty jsou zpracovávány s dostatečným časovým předstihem.“

TAFONCO a.s., Leopold Holub, Supervisor – Accounting

„Našli jsme u vás kvalifikovanou službu, která nám usnadnila zvládnutí důležitých transakcí v Německu. Registrace a podávání přiznání k DPH tam díky vám funguje bez problémů.“

Preciosa, a.s., Ing. Miroslav Pekař, finanční ředitel

„Se společností KODAP Liberec spolupracujeme od roku 2012, a to v oblasti evropských DPH (vyřízení registrace, podávání přiznání k dani z přidané hodnoty v Německu a Polsku). Oceňujeme  fundovanost, spolehlivost a vysokou  kvalitu služeb za přijatelnou cenu. Oceňujeme a také využíváme možnost urgentních konzultací  obchodních případů, kdy je společnost schopna reagovat velice rychle.  Milý přístup ke klientům je příjemným bonusem.“

Precision Tools Service Czech s.r.o., Bc. Veronika Chromková, Manager for Accounting

KODAP

Aktuality a novinky v daňové legislativě

Daňoví poradci a všichni spolupracovníci pravidelně sledují změny, které se odehrávají v daňové legislativě. Pravidelně se účastníme školení a seminářů. O významných změnách s oblasti, daní, účetnictví a práva vydáváme newsletter s názvem E-servis KODAP. Tyto aktuality můžete sledovat na našem webu (https://kodap.cz/aktuality/) a nebo se rovnou přihlásit k emailovém odběru těchto aktualit, aby Vám nic neuteklo.

Vzdělávací materiály

Aktuální informace k nejrůznějším sazbám v oblasti daní a účetnictví, ale třeba také informace k aktuálním správním poplatkům nebo kurzům pro vás pravidelně sledujeme a zveřejňujeme na: https://kodap.cz/prehledy/ 

Kalkulátory a nástroje

Pokud je to možné, vytvořte interaktivní kalkulátory nebo nástroje, které umožní klientům odhadnout nebo vypočítat daně a nároky na vrácení na základě jejich konkrétní situace.

Máme na specializovaném webu test nároku na vrácení DPH: https://www.vraceni-dph.cz/cs/test-naroku-na-vratku.html

Časté dotazy (FAQ)

Naše společnost dodává zboží běžným občanům do různých států EU. Musíme se registrovat k DPH v jiných státech?

V případě zasílání zboží občanům do EU (tzv. prodej zboží na dálku) je nutné sledovat celkový objem těchto plnění za kalendářní rok. V případě překročení částky 10.000 EUR v minulém, nebo v současném kalendářním roce, je nutné DPH odvádět ve státě ukončení přepravy. V takových případech se musí vaše společnost povinně registrovat ve všech státech EU, kam je zboží dodáváno, nebo využít režim jednoho správního místa – tzv. One Stop Shop (OSS) – více k této problematice naleznete na našem specializovaném webu: https://www.dph-eu.cz/cs/oss-identifikovana-os/oss-e-shopy-v-eu-reseni-dph.html

V rámci naší ekonomické činnosti jsme navázali spolupráci s platformou AMAZON. Předpokládáme využití skladu v Německu a následné dodání zboží v Německu a EU. Jaké nám z toho plynou povinnosti.

Pokud vaše společnost využívá distribuční sklad v jiném členském státě (zpravidla prostřednictvím platforem AMAZON, eBay, apod.), vzniká v těchto státech vždy povinnost registrace k DPH a to z několika důvodů.

Z hlediska DPH je nutné přiznávat DPH nejen z uskutečněných prodejů, ale také správně vykazovat přemístění obchodního majetku mezi jednotlivými sklady. V závislosti na tom, odkud a kam je zboží následně dodáváno, má tento obchodní model zpravidla vazbu také na režim jednoho správního místa (OSS). Vzhledem ke komplexnosti těchto případů je vždy nutné individuální posouzení a nastavení režimu DPH pro jednotlivé transakce.

Sezónně prodáváme zboží na veletrhu v Rakousku. Musíme se registrovat k DPH v zahraničí, nebo pro nás platí nějaký registrační limit?

Obecně lze konstatovat, že místní obratové limity pro povinnou registraci k DPH se vztahují pouze na subjekty, které mají v daném státě sídlo nebo stálou provozovnu. Pokud budeme uvažovat subjekt se sídlem v ČR, tak se na něj žádný takový limit v Rakousku nevztahuje a vždy je nutné se registrovat k DPH u rakouského FÚ.

Odkazy na užitečné zdroje

Ověřování DIČ pro účely DPH v EU – pomocí systému VIES si můžete ověřit, zda je subjekt registrovaný k DPH v rámci EU. Údaje v systému VIES jsou převzaty z vnitrostátních databází a jsou pravidelně aktualizovány: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation

Směrnice EU o dani z přidané hodnoty – základy společného systému DPH v EU jsou definovány touto směrnicí: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02006L0112-20190116

ZAVOLEJTE NÁM

NEBO NÁM NAPIŠTE

    Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle GDPR

    Jsem Acy, mohu Vám pomoci?