Aktuality

Jak je to letos s termíny přiznání k daním z příjmů? Pro koho je termín 3. 5. 2021? (č. 1014)

28.04.2021

Obecně platí, že běžný, tj. zákonný, termín pro podání přiznání k daním z příjmů je 1. duben. To neplatí pro ty, kteří mají ze zákona povinnost ověřit účetní závěrku auditorem. Ti mají vždy termín pro podání přiznání 1. červenec. Ten, kdo podává přiznání elektronicky (nikoliv v listinné formě), ten má základní lhůtu o měsíc prodlouženou, tj. letos právě do 3. května (tj. nejbližší následující pracovní den, když lhůta připadne na svátek, sobotu či neděli). Je-li daňové přiznání podáváno prostřednictvím daňového poradce, lze přiznání podat ve lhůtě do 1. 7., nebylo-li podáno v termínu do 1. 4.

Termín pondělí 3. 5. 2021 je zákonný termín pro podání přiznání elektronicky pro ty, kteří nevyužijí služeb daňového poradce a nemají povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem. Elektronicky lze podat přiznání na webu www.mojedane.cz nebo prostřednictvím EPO. Z důvodů epidemie COVID-19 lze přiznání v elektronické formě s řádným termínem podání do 1. 5. (resp. 3. 5. 2021) podat bez sankcí (tj. bez pokuty za pozdní podání a bez úroku za pozdní platbu) až do 1. 6. 2021.

V listinné formě lze podat přiznání a daň uhradit místo v termínu do 1. 4. 2021 až v termínu do 3. 5. 2021. Pokuty za pozdní přiznání a úroky za pozdní platby jsou totiž prominuty z důvodu COVID-19. Upozorňujeme, že prominutí je podmíněno podáním i platbou nejdéle do 3. 5. 2021. Toho dne musí být platba již připsána na účet finančního úřadu a přiznání předáno na FÚ nebo k poštovní přepravě. Není-li dodržen termín 3. 5. 2021, pak je sankce počítána nikoliv od 4. 5. 2021, ale od původního dubnového termínu.

Obdobně lze oznámit příjem osvobozený od daně v částce vyšší než 5 mil. Kč bez jakýchkoliv sankcí v termínu do 3. 5. 2021 při použití listinné (papírové) formy a do 1. 6. 2021 při podání v elektronické formě.

Plnou moc k podání daňového přiznání poradcem lze nově předat finančnímu úřadu až spolu s daňovým přiznáním do 1. 7. 2021.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?