Aktuality

Milostivé léto 2023 pomůže s dluhy vůči státním institucím (č. 1114)

20.04.2023

Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, který umožní prominutí jakýchkoliv malých daňových nedoplatků a dále příslušenství daně spravovaných zejména finančními a celními úřady. Návrh předpokládá dva různé režimy – zánik malých dluhů bez žádosti a odpuštění dluhu na žádost dlužníka. Možné prominutí se týká pouze dluhů vzniklých do 30. 9. 2022.

Bez žádosti zanikne fyzickým i právnickým osobám každý nedoplatek na dani nebo příslušenství daně do výše 200 Kč, pokud u jednoho správce daně nepřekročí v úhrnu částku 1.000 Kč. Odpuštění nedoplatků na žádost je umožněno pouze fyzickým osobám a vztahuje se jen na příslušenství daně, nikoliv na vlastní daň. Dlužníci navíc budou moci požádat o prominutí příslušenství jen za podmínky, že tuto jistinu uhradili.

Obdobný návrh zákona předložila vláda i k pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Navrhované znění umožní odpuštění penále a exekučních nákladů z titulu neuhrazeného pojistného.

Návrhy zákonů se teprve projednávají v Poslanecké sněmovně a konečné znění tak může doznat dílčích změn. Celou problematiku pro vás pečlivě sledujeme a budeme vás včas informovat o konečné úpravě prominutí.

Pro více informací kontaktujte poradce KODAP. Jsou vám k dispozici.

E-servis KODAP,

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?