PŘEHLED

Správní poplatky

Výběr poplatků

Tabulka obsahuje výběr správních poplatků vybíraných při správě daní podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
aktualizace výše poplatků k 1. 1. 2018

Do 16. 8. 2021 se promíjí poplatky k žádostem o prominutí úroku, o posečkání/splátkování, některé poplatky v celním řízení a poplatky za vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo stavu osobního daňového účtu.

Úkon Výše poplatku (Kč)
žádost o prodloužení lhůty pro podání DAP 300,-
žádost o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky, nebo o změnu tohoto rozhodnutí 400,-
žádost o prominutí příslušenství daně 1.000,- (není předmětem poplatku, pokud požadovaná úleva nečiní alespoň Kč 3.000,-)
návrh na delegování místní příslušnosti na jiného správce daně 300,-
žádost o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku 300,-
žádost o povolení úlevy na dani nebo cle 1.000,- (není předmětem poplatku, pokud požadovaná úleva nečiní alespoň Kč 3.000,-)
žádost o vydání zvláštního povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od SpD nebo o vydání povolení k provozování daňového skladu anebo vydání povolení k přijímání vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od SpD 1.000,-
žádost o povolení snížit zajištění SpD nebo upustit od jeho poskytnutí podle zákona upravujícího SpD nebo o snížení úhrady nebo zajištění podle zákona upravujícího SpD 1.000,-
žádost o povolení prodávat vybrané výrobky za ceny bez SpD 2.000,-
žádost o změnu povolení prodávat vybrané výrobky za ceny bez SpD 200,-
žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu 100,-
žádost o vydání potvrzení o daňovém domicilu 100,-
o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle daňového řádu 10.000,-
vydání stejnopisu, opisu, kopie, výpisu z úředního spisu 50,- (za započatou stránku)
40,- (na nosiči dat)
15,- (za 1. stránku a 5,- za další započ. stránku, je-li pořizována na kopírce nebo tiskárně)
ověření stejnopisu, opisu, kopie, výpisu z úředního spisu 30,- (za započatou stránku)
žádost o vydání rozhodnutí o závazném posouzení o určení evidované tržby 1.000,-

 

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?