Aktuality

Prominutí záloh na silniční daň a příslušenství na DPH u dopravců (č.1060)

31.03.2022

Ve Finančním zpravodaji č.6/2022 bylo zveřejněno rozhodnutí o prominutí záloh na silniční daň a příslušenství DPH, a to z důvodu důsledků mimořádné události – ruské invaze na území Ukrajiny.

Jedná se tedy o 2 prominutí:

• Prominutí záloh na daň silniční na celé zdaňovací období roku 2022. Promíjí se zálohy splatné dne 19. 4. 2022, 15. 7. 2022, 17. 10. 2022 a 15. 12. 2022. Toto prominutí platí pro všechny daňové subjekty, tj. nejen pro dopravce, ale i pro ostatní podnikatele.

• Prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky na DPH pro dopravce, a to za měsíční zdaňovací období únor 2022 – srpen 2022, nebo za čtvrtletní zdaňovací období I. čtvrtletí 2022 nebo II. čtvrtletí 2022.

Subjekt musí ale splnit následující 3 podmínky:

o Převažující část příjmů (více jak 50 %) za dané období pochází z podnikání v oblasti dopravy (jakékoliv).
o Tuto skutečnost oznámí daňový subjekt finančnímu úřadu, a to ve lhůtě pro podání daňového přiznání za dané zdaňovací období.
o Subjekt uhradí dlužnou DPH za předmětné zdaňovací období do 31. 10. 2022.

Máte pochybnosti o tom, zda prominutí dopadá i na vás? Rádi vám pomůžeme danou situaci posoudit a připravit veškeré podklady pro finanční úřad.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?