int(1695) int(6282)
NEWSLETTER ODEBÍRAT
KODAP

Edtas magazín pro čerpací stanice – 1/2021

OBSAH

» KODAP – účetní firma roku 2020

S radostí oznamujeme úspěch, kterého dosáhla skupina KODAP ve složitých podmínkách loňského roku. V silné konkurenci zabodovala prvním místem v soutěži Účetní firma roku 2020.Více…

» Příjem žádostí do programu COVID gastro spuštěn

Dne 18.1.2020 spustilo ministerstvo průmyslu a obchodu příjem žádostí do programu COVID gastro, díky němuž lze získat podporu až 400 Kč na jednoho zaměstnance za každý den nuceného uzavření nebo omezení provozu. Více…

» Daňový balíček zveřejněn ve sbírce zákonů

Daňový balíček byl i přes komplikovaný schvalovací proces nakonec zveřejněn ve Sbírce zákonů ještě dne 31.12.2020. To tedy znamená, že zákon se stal účinným od 1. ledna 2021. Více…

» Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2021

Zveřejněním ve Sbírce zákonů je najisto postavena výše minimální mzdy od 1. 1. 2021, zvyšuje se z 14.600 Kč na částku 15.200 Kč. Více…

» Sankce za pozdní podání daňového přiznání a úhradu daně se zmírňují

Postihy za pozdní podání přiznání i za pozdní úhradu daně se sice v důsledku změn daňového řádu od 1. 1. 2021 snižují, přesto doporučujeme podávat přiznání a platit daně i nadále včas.Více…

» Upozornění pro žadatele o „podzimní“ kompenzační bonus

Nárok na kompenzační bonus mají OSVČ, společníci malých s. r. o. a lidé pracující na dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce v těch oblastech ekonomiky, které přímo zasáhla vládní opatření (v období od 5. října do 23. ledna 2020). Více…

» Zaměstnanci mohou žádat o „krizové“ ošetřovné

Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn zákon zahrnující zejména úpravu ošetřovného pro zaměstnance během krizových opatření. Ošetřovné je nově vypláceno ve výši 70 % denního vyměřovacího základu v minimální denní částce ve výši 400 Kč. Více…

» Pozdní podání přiznání k silniční dani a dani z nemovitých věcí

Z důvodu velmi nepříznivé epidemiologické situace způsobené šířením viru SARS-CoV-2 bylo rozhodnuto o prominutí pokuty za pozdní PODÁNÍ přiznání k dani silniční za rok 2020 i k dani z nemovitých věcí na rok 2021 Více…

» Změna omezení kontaktů mezi finančními úřady a veřejností

Omezení přístupu veřejnosti na pracoviště FÜ trvají a nově od pondělí 18. 1. 2021 dochází ke změně: podatelny budou zpřístupněny v pondělí od 8:00 do 13:00 a ve středu od 12:00 do 17:00. Více…

» Daňový kalendář pro rok 2021

Na webových stránkách skupiny KODAP je dostupný daňový kalendář pro rok 2021. Obsahuje termíny pro splnění daňových povinností i povinností v oblasti sociálního a zdravotního pojištění. Více…


Zdravíme všechny v novém roce, který snad bude pro všechny příznivější než rok minulý! Také eurodata a KODAP se v minulém roce snažili přispět k boji s pandemií. KODAP podpořil finančním darem libereckou nemocnici a společnost eurodata již tradičně přispěla na programy Člověka v tísni.

Na počátku nového roku vám opět přinášíme aktuální informace o vládních programech na pomoc podnikatelům i ostatní daňové novinky, které se týkají provozovatelů čerpacích stanic. Věříme, že tím přispějeme k větší přehlednosti v aktuálně rychle se měnících podmínkách.

Především pevné zdráví do nového roku přeje

Vaše eurodata

KODAP - účetní firma roku 2020

S radostí oznamujeme úspěch, kterého dosáhla skupina KODAP ve složitých podmínkách loňského roku. V silné konkurenci zabodovala prvním místem v soutěži Účetní firma roku 2020. Soutěž organizují společně Svaz účetních, Komora certifikovaných účetních a nakladatelství Wolters Kluwer. Porota důkladně zkoumala odbornost,technologie, vize a prověřovala i reference klientů. Klienti skupiny KODAP zdůrazňovali jako velkou přednost komplexnost služeb, při kterém získávají ucelená účetní, daňová, IT i právní řešení.

Trofej za skupinu KODAP symbolicky převzal na prosincovém slavnostním online vyhlášení Vlastimil Sojka, ředitel liberecké centrály skupiny. Poděkoval přitom především všem spolupracovníkům v kancelářích KODAP v patnácti městech ČR, ale také klientům, protože právě jejich dobré reference tomuto úspěchu významně napomohly. Dle jeho slov je tento úspěch velkým závazkem vůči klientům do dalších let.

Příjem žádostí do programu COVID gastro spuštěn

Dne 18.1.2020 spustilo ministerstvo průmyslu a obchodu příjem žádostí do programu COVID gastro. Podporu ve výši až 400 Kč na jednoho zaměstnance za každý den nuceného uzavření nebo omezení provozu kvůli vládním protiepidemickým opatřením mohou požadovat podnikatelé, kterým v loňském čtvrtém čtvrtletí klesly tržby v meziročním srovnání nejméně o 30%. Pomoc se vztahuje na období od 9. října 2020 do 10 ledna 2021. Na podání žádosti mají podnikatelé čas do 1. března 2021.

Žadatelé však musí splňovat i řadu dalších podmínek, například by se mělo jednat o fyzické nebo právnické osoby, které jsou daňovými rezidenty České Republiky. Program se zároveň týká žadatelů, kterým byl v důsledku přijatých krizových opatření v souvislosti s pandemií v rámci jejich podnikatelské činnosti omezen či zakázán prodej zboží nebo poskytování služeb alespoň v části rozhodného období (tj. od 9. října 2020 do 10. ledna 2021) a kterým poklesly tržby i likvidita, a to za období čtvrtého čtvrtletí roku 2020 oproti čtvrtému čtvrtletí roku 2019 alespoň o 30 %. V případě zahájení podnikání až po datu 1. října 2019 se porovnává období 4. čtvrtletí roku 2020 oproti 3. čtvrtletí roku 2020. Žadatel o příspěvek by dále neměl být v prodlení s platbou vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení nebo vůči zdravotním pojišťovnám a dalším vybraným institucím.

Žádost o příspěvek se podává prostřednictvím informačního systému AIS MPO, který je dostupný na webových stránkách www.mpo.cz.

daňově poradenské společnosti KODAP

Daňový balíček zveřejněn ve sbírce zákonů

Daňový balíček byl i přes komplikovaný schvalovací proces nakonec zveřejněn ve Sbírce zákonů ještě dne 31.12.2020. To tedy znamená, že zákon se stal účinným od 1. ledna 2021.

V případě zákona o daních z příjmů dochází zejména k následujícím změnám:

 • zrušení tzv. superhrubé mzdy a zavedení dvou sazeb daně z příjmů fyzických osob (15 a 23 %), současně se ruší tzv. solidární přirážka ve výši 7 %;
 • zavedení možnosti osvobodit peněžitý příspěvek na stravování u zaměstnance do určité výše (tzv. stravenkový paušál);
 • zvýšení základní slevy na poplatníka z 24 840 Kč na 27 840 Kč za rok 2021 (tj. z 2 070 Kč měsíčně na 2 320 Kč);
 • zrušení limitu pro daňový bonus na vyživované dítě ve výši 60 300 Kč za rok;
 • zrušení speciální kategorie nehmotného majetku (tj. i daňového odpisování nehmotného majetku, nově bude daňovým výdajem účetní odpis dlouhodobého nehmotného majetku);
 • zvýšení hranice daňového odepisování hmotného majetku a jeho technického zhodnocení ze 40 000 Kč na 80 000 Kč pro hmotný majetek pořízený a technické zhodnocení dokončené od 1. 1. 2020;
 • možnost využít mimořádných odpisů pro hmotný majetek v 1. a 2. odpisové skupině pořízený od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 nebo
 • zjednodušení oznámení o osvobozených příjmech plynoucích do zahraničí.

daňově poradenské společnosti KODAP

Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2021

Zveřejněním ve Sbírce zákonů je najisto postavena výše minimální mzdy od 1. 1. 2021, zvyšuje se z 14.600 Kč na částku 15.200 Kč. Současně se zvyšují i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací, jak jsou odstupňovány dle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce do osmi skupin.

V první skupině je nově nejnižší zaručená mzda právě 15.200 Kč, dále například ve třetí skupině, kam patří např. číšník či holič a kadeřník, je zaručená mzda 18.500 Kč (doposud je 17.800 Kč) a v páté skupině, kam patří např. řidič autobusu či záchranář, je 22.600 Kč (doposud 21.700 Kč). V nejvyšší osmé skupině bude nově zaručená mzda 30.400 Kč (doposud 29.200 Kč). Kompletní informace k zaručené mzdě pro jednotlivé skupiny prací včetně příkladů profesí jsou dostupné zde. Výše uvedené hodnoty minimální a zaručené mzdy jsou závazné při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin. Při jiné délce týdenní pracovní doby, než je 40 hodin, se sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy úměrně zvyšují či snižují.

Daňové a jiné souvislosti zvýšení minimální mzdy

Ruku v ruce se zvýšením minimální mzdy jdou i následující změny částek a limitů upravených zákonem o daních z příjmů:

Sleva na dani za umístění dítěte (tzv. ŠKOLKOVNÉ) může dosáhnout za rok 2021 maximálně 15.200 Kč (pro rok 2020 je limit 14.600 Kč). Nárok na výplatu DAŇOVÉHO BONUSU na dítě vzniká po dosažení příjmů na úrovni 6násobku minimální mzdy. Za rok 2020 to je 87.600 Kč, měsíčně poměrná část příjmů od zaměstnavatele ve výši 7.300 Kč, ale pro rok 2021 je to roční částka ve výši 91.200 Kč, měsíčně od zaměstnavatele 7.600 Kč. Rozhodné jsou pouze příjmy ze závislé činnosti a ze samostatné činnosti.

Spolu s minimální mzdou se zvyšuje i hranice pro osvobození PRAVIDELNĚ VYPLÁCENÝCH DŮCHODŮ, která je stanovena ve výši 36násobku minimální mzdy. V roce 2021 bude osvobozen roční důchod do výše 547.200 Kč (tj. měsíční výše důchodu 45.600 Kč). Za rok 2020 je osvobozen důchod do výše 525.600 Kč.

Dále dochází ke změně u ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ: osoby bez zdanitelných příjmů (např. studenti nad 26 let) hradí od 1. 1. 2021 pojistné na zdravotní pojištění měsíčně ve výši 2.052 Kč (v roce 2020 činí měsíční platba 1.971 Kč).

daňově poradenské společnosti KODAP

Sankce za pozdní podání daňového přiznání a úhradu daně se zmírňují

Pozdní podání daňového přiznání bylo a od 1. 1. 2021 nadále bude sankcionováno pokutou až při zpoždění delším než 5 pracovních dnů. Výše pokuty zůstává 0,05 % stanovené daně nebo daňového odpočtu a 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý den prodlení. Nově ale od 1. 1. 2021 platí, že se pokuta nepředepisuje, pokud její výše nedosáhne 1 000 Kč. Dosud činil tento limit 200 Kč. Proto v případech, kdy základ pro výpočet pokuty je nízký nebo prodlení bude malé, nebude nově uložena pokuta žádná. Například při výši daně 50 000 Kč a prodlení 30 dnů nebude po zohlednění 5denní liberační lhůty uložena pokuta žádná, kdežto podle starých pravidel by byla uložena pokuta ve výši 750 Kč.

Další novinkou je, že opozdilec bude moci požádat o prominutí pokuty za pozdní podání přiznání, přitom správce daně může žádosti vyhovět, jestliže lze důvod prodlení ospravedlnit, a to zejména z lidsky omluvitelného důvodu. Při stanovení výše prominutí budou zohledňovány i ekonomické nebo sociální poměry žadatele. Předpokládáme, že ospravedlnitelné důvody upraví finanční správa pokynem, obdobně jako u prominutí penále a úroku. Prominout bude možné pokuty vzniklé po 1. 1. 2021, tj. pokuty za prodlení u termínů podání po 1. 1. 2021.

Pozdní úhrada podléhala doposud úrokům z prodlení od pátého pracovního dne. Nově se tato toleranční lhůta zkracuje a úrok z prodlení se začne počítat od čtvrtého kalendářního dne. Výše úroku z prodlení bude od 1. 1. 2021 odpovídat výši úroku z prodlení podle občanského zákoníku, tudíž bude ve výši repo sazby ČNB zvýšené o 8 procentních bodů. Doposud se přitom repo sazba zvyšovala o 14 procentních bodů. Aktuální repo sazba ČNB činí 0,25 %. Hranice pro vyměření úroku z prodlení se nově zvyšuje z 200 Kč na 1 000 Kč, stejně jako u pokut.

daňově poradenské společnosti KODAP

Upozornění pro žadatele o "podzimní" kompenzační bonus

O kompenzační bonus mohou při splnění podmínek žádat prostřednictvím webové aplikace nebo na zvláštním formuláři následující skupiny krizovými opatřeními zasažených žadatelů:

 • osoby samostatně výdělečně činné,
 • společníci malých (rodinných) s.r.o. a
 • osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

Pro každou z výše uvedených skupin žadatelů jsou stanovena specifická zákonná kritéria pro vznik nároku na kompenzační bonus. Podmínky pro nárok na „podzimní“ bonus se od podmínek „jarního“ bonusu významně liší, a tak ne každý, kdo splnil podmínky pro „jarní“ bonus, splní podmínky pro „podzimní“ bonus. Finanční správa zveřejnila podrobné informace a nejčastěji se vyskytující chyby , kterých je třeba se vyvarovat.

Upozorňujeme, že nově (na rozdíl od jara) není možné čerpat kompenzační bonus současně i jinými formami podpory (např. ošetřovné či COVID-kultura apod.).

Za první bonusové období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020 bylo třeba podat žádost o kompenzační bonus nejdéle dne 5. 1. 2021.

daňově poradenské společnosti KODAP

Zaměstnanci mohou žádat o "krizové" ošetřovné

Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn zákon zahrnující zejména úpravu ošetřovného pro zaměstnance během krizových opatření. Ošetřovné je nově vypláceno ve výši 70 % denního vyměřovacího základu v minimální denní částce ve výši 400 Kč. Na ošetřovné mají nárok i tzv. dohodáři, pokud za ně bylo odváděno nemocenské pojištění.

Na rozdíl od jarních opatření mohou rodiče čerpat ošetřovné pouze při péči o dítě mladší 10 let (oproti předchozí hranici 13 let). Nárok náleží i při péči o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby bez omezení věku a osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající sociální služby stacionářů apod. Rodiče, kteří doma zůstali se svými dětmi, budou mít nárok na ošetřovné po celou dobu trvání krizového opatření (uzavření škol), tj. zpětně ode dne 14. 10. 2020, nejdéle však do 30.6. 2021.

Současně dochází ke zjednodušení žádosti o ošetřovné. Rodičům stačí vyplnit a předat zaměstnavateli jediný formulář (návod na vyplnění naleznete zde).

daňově poradenské společnosti KODAP

Pozdní podání přiznání k silniční dani a dani z nemovitých věcí

Z důvodu velmi nepříznivé epidemiologické situace způsobené šířením viru SARS-CoV-2 bylo rozhodnuto o prominutí pokuty za pozdní PODÁNÍ přiznání k dani silniční za rok 2020 i k dani z nemovitých věcí na rok 2021, a to všem přiznání podávajícím daňovým subjektům. Podmínkou pro prominutí pokuty je podání těchto přiznání nejdéle dne 1. 4. 2021.

Silniční daň za rok 2020 lze bez sankcí UHRADIT místo do 1. 2. 2021 až do 1. 4. 2021. Ti, jejichž převažující část příjmů pocházela v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 z činností, které byly zakázány či omezeny rozhodnutím vlády, mohou po oznámení této skutečnosti finančnímu úřadu uhradit daň až do 16. 8. 2021. Splatnost daně z nemovitých věcí se tímto nemění.

Účelem prominutí je omezení osobních návštěv na finančních úřadech a vytvořit dostatečný časový prostor pro splnění daňových povinností.

daňově poradenské společnosti KODAP

Změna omezení kontaktů mezi finančními úřady a veřejností

Za zhoršené epidemiologické situace byl omezen přístup veřejnosti na pracoviště finančních úřadů. Provoz podatelen byl omezen na pondělí a středu od 8:00 do 13:00 hodin. Upozorňujeme, že omezení trvají a nově od pondělí 18. 1. 2021 dochází ke změně: podatelny budou zpřístupněny v pondělí od 8:00 do 13:00 a ve středu od 12:00 do 17:00. Pracoviště v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2“ jsou i nadále uzavřena zcela. Finanční správa stále preferuje komunikaci elektronickou formou a doporučuje omezit osobní kontakt.

daňově poradenské společnosti KODAP

Daňový kalendář pro rok 2021

Na webových stránkách skupiny KODAP je dostupný daňový kalendář pro rok 2021. Obsahuje termíny pro splnění daňových povinností i povinností v oblasti sociálního a zdravotního pojištění. Doplněny jsou i informace o mimořádných „odkladech“ termínů pro podání přiznání a placení daní v roce 2021.

Případná další rozhodnutí umožňující odložení podání daňových přiznání či pozdější úhradu daní bez sankcí budeme průběžně sledovat a doplňovat.

daňově poradenské společnosti KODAP

Eurodata