NEWSLETTER ODEBÍRAT
KODAP

Edtas magazín pro čerpací stanice – 2/2021

OBSAH

» NOVĚ ONLINE: Srovnávací analýza 2 pro slovenské čerpací stanice

Rozšiřujeme služby pro naše slovenské klienty! Nově je k dispozici také pro ně srovnávací analýza 2, kde každý slovenský provozovatel nalezne anonymní srovnání vlastní čerpací stanice s ostatními slovenskými a také českými čerpačkami.Více…

» Nové velikostní skupiny ve srovnávací analýze 2

Ve srovnávací analýze 2 jsme provedli úpravu velikostních skupin, do nichž jsou tříděny všechny čerpací stanice v anonymním srovnání s ostatními. Více…

» Raději živnost nebo s.r.o.?

Rok 2021 přináší mnoho změn a mimo jiné není od věci zamyslet se nad právní formou svého podnikání. Podívejte se, jaké vás v tomto roce čeká odvodové zatížení a jaká jsou další pozitiva a úskalí jednotlivých forem podnikání. Více…

» Termín pro podání daňověho přiznání za rok 2020

Fyzické osoby, které si podávají přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 samy, tj. bez daňového poradce, mohou podat přiznání v listinné formě bez jakýchkoliv sankcí nejdéle 3. 5. 2021; v elektronické formě až 1. 6. 2021. Více…

» Vzdání se práva na uplatnění ztráty může být výhodné

Vykáže-li poplatník v daňovém přiznání k dani z příjmů daňovou ztrátu, pak si může o tuto ztrátu postupně snižovat základ daně v následujících až pěti zdaňovacích obdobích a nově i zpětně za dvě zdaňovací období bezprostředně předcházející. Nově se také toho práva může vzdát.Více…

» Zvýšení limitu pro odpočet darů už i za rok 2020

Vydáním ve Sbírce zákonů vstoupila v účinnost novela zákona o daních z příjmů, která zvyšuje limit pro odpočet darů pro fyzické i právnické osoby na 30 % základu daně. Více…

» Dovolená se od 1. 1. 2021 počítá na hodiny

S prvním dnem letošního roku vstoupila v účinnost koncepční změna zákoníku práce v oblasti dovolené. Jednotkou dovolené bude nově namísto dne pouze hodina. Více…

» Změna posouzení nároku na kompenzační bonus u sezónních činností

Dosavadní podmínky pro získání nároku na kompenzační bonus nemohli splnit ti, kteří vykonávají sezónní činnosti. Finanční správa na tuto skutečnost reaguje úpravou podmínek. Více…

» Rok 2020 u našich sousedů v Rakousku a Německu

Uplynulý rok byl výjimečný ve všech oblastech, čerpací stanice nevyjímaje. Přestože zůstaly po celou dobu pandemie koronaviru otevřené, nevyhnul se ani jim celospolečenský dopad vládních omezení. Pojďme se podívat, jaký byl tento dopad v sousedních státech v Rakousku a Německu. Více…

Rok 2021 je v plném proudu a my přicházíme už s druhým vydáním čtvrtletního magazínu pro provozovatele čerpacích stanic. Máme pro vás několik novinek v AnalýzeOnline a samozřejmě nechybí ani aktuální informace z daňové a účetní oblasti. Neustále dochází k úpravám různých daňových lhůt. Aktuální daňový kalendář proto hledejte zde. V závěru newsletteru vám přinášíme článek našeho zahraničního kolegy Georga Conrad-Billrotha o vývoji trhu s čerpacími stanice v Rakousku a Německu.

Krásné svátky jara vám přeje
Vaše eurodata

NOVĚ ONLINE: Srovnávací analýza 2 pro slovenské čerpací stanice

Rozšiřujeme služby pro naše slovenské klienty! Nově je k dispozici také pro ně srovnávací analýza 2, kde každý slovenský provozovatel nalezne anonymní srovnání vlastní čerpací stanice s ostatními slovenskými a také českými čerpačkami.

V prvním sloupci analýzy 2 „O Benzina SK (všechny ČS)“ je daná čerpací stanice srovnána s průměrem všech ostatních slovenských čerpaček. Dále každou slovenskou čerpací stanici zařadíme do příslušné velikostní skupiny mezi české čerpací stanice a ve druhém sloupci „O Benzina CZ (€)“ ji srovnáme s podobnými českými čerpacími stanicemi, které spadají do stejné velikostní skupiny (zohledněno je, zda se jedná o dálniční ČS, nonstop ČS, dále sledujeme výši výtočí PHM a obrat v shopu a restauraci). Srovnání je k dispozici také u ostatních hospodářských ukazatelů v analýze 2.

Celá analýza je uvedena v eurech. Tedy i průměrný výsledek českých čerpacích stanic je zobrazen v eurech. K přepočtu používáme průměrný měsíční kurz, který je zobrazen v záhlaví analýzy.

Nové velikostní skupiny ve srovnávací analýze 2

Ve srovnávací analýze 2 jsme provedli úpravu velikostních skupin, do nichž jsou tříděny všechny čerpací stanice v anonymním srovnání s ostatními. Cílem členění čerpacích stanic do skupin je lepší vypovídací hodnota srovnání. Každá čerpací stanice je tedy srovnávána pouze se skupinou podobných čerpacích stanic.

Zcela samostatně sledujeme dálniční čerpací stanice a dále čerpací stanice dělíme podle jejich otevírací doby. Zvlášť jsou sledovány čerpací stanice otevřené nonstop a zvlášť ty s jinou otevírací dobou. Po tomto prvotním členění se dále čerpací stanice dělí podle výtočí pohonných hmot a obratu v shopu a restauraci. Právě tyto hraniční hodnoty jsme nyní upravili dle aktuálních výsledků.

ovnávací analýze 2 jsme provedli úpravu velikostních skupin, do nichž jsou tříděny všechny čerpací stanice v anonymním srovnání s ostatními. Cílem členění čerpacích stanic do skupin je lepší vypovídací hodnota srovnání. Každá čerpací stanice je tedy srovnávána pouze se skupinou podobných čerpacích stanic.

Zcela samostatně sledujeme dálniční čerpací stanice a dále čerpací stanice dělíme podle jejich otevírací doby. Zvlášť jsou sledovány čerpací stanice otevřené nonstop a zvlášť ty s jinou otevírací dobou. Po tomto prvotním členění se dále čerpací stanice dělí podle výtočí pohonných hmot a obratu v shopu a restauraci. Právě tyto hraniční hodnoty jsme nyní upravili dle aktuálních výsledků.

Raději živnost nebo s.r.o.?

Rok 2021 přináší mnoho změn a mimo jiné není od věci zamyslet se nad právní formou svého podnikání. Podívejte se, jaké vás v tomto roce čeká odvodové zatížení a jaká jsou další pozitiva a úskalí jednotlivých forem podnikání.

Ručení za závazky 
Co se týče ručení za závazky, vše zůstává při starém. Společníci s.r.o. ručí svým soukromým majetkem jen do výše svých nesplacených vkladů. To znamená, že pokud jsou všechny vklady společníků splaceny, ručí společnost za dluhy jen do výše svého základního kapitálu. Minimální zákonná výše základního kapitálu činí dnes pouhou 1 Kč, a tak podstata omezeného ručení společnosti bývá často už jen symbolická. Na druhou stranu, podnikající fyzické osoby ručí za své závazky neomezeně celým svým majetkem. V případě zadlužení tak živnostník není chráněn omezeným ručením a jeho odpovědnost vůči věřitelům je absolutní. Věřitelé se mohou domáhat uspokojení na veškerém jeho majetku.

Odvodové zatížení příjmů v roce 2021
Graf znázorňuje výši daňové a odvodové zátěže u sedmi typů příjmů. Zaměstnanci, dále OSVČ nevyužívající výdajové paušály, OSVČ využívající paušál 80%, 60% nebo 40% z výdajů, OSVČ využívající paušální daň a příjemci podílů na rozdělovaném zisku (dividend). Grafy zahrnují veškeré daně a odvody bez ohledu na to, jestli je vynaložil přímo poplatník, zaměstnanec nebo jeho zaměstnavatel. Vodorovná osa znázorňuje výši ročního příjmu nebo zisku v Kč, svislá osa pak procentuální míru daňové a odvodové zátěže. Ale pozor, grafy pracují se zjednodušením spočívajícím v předpokladu, že u „paušalistů“ neexistují významnější výdaje. To ovšem nikdy není případ majitele nebo nájemce čerpací stanice. Pokud provozovatel čerpací stanice podniká jako fyzická osoba, paušální výdaje pro něj nebudou výhodné, protože platí vysoké výdaje za zboží, nájemné a mzdy.

Graf zatížení příjmů

Nájemců a majitelů čerpacích stanic, kteří podnikají jako fyzické osoby, se v grafu týká žlutá linka, která ukazuje průběh daňového a odvodového zatížení zisku. Vidíme, že takový provozovatel čerpací stanice je na tom lépe, než kdyby byl zaměstnancem, ale hůře, než kdyby si vybíral podíly na rozdělovaném zisku například ze s.r.o. Když sečteme pojistné placené zaměstnavatelem a veškeré daně a odvody, které platí zaměstnanec, zjistíme, že se daňovými novelami toto odvodové zatížení snížilo. Zatímco v minulých letech činilo téměř 50 %, v roce 2021 díky přijatým legislativním změnám, například zrušené superhrubé mzdě, činí přibližně 45 %. I to je ovšem velmi citelná odvodová zátěž, záleží ovšem i na tom, o jak vysoké částky se jedná. Daňové a odvodové zatížení vyplácených mezd je graficky znázorněno zelenou čárou. Stát a povinný pojistný systém si nárokují významný podíl z našich příjmů (nebo zisků). Z grafu vyplývá, že pokud provozovatel čerpací stanice generuje vyšší zisky, vyplatí by se mu založit s.r.o. Provozovatel tak získává možnost optimalizovat míru svého zdanění, a navíc je chráněn před rizikem úpadku.

daňově poradenské společnosti KODAP

Termín pro podání daňověho přiznání za rok 2020

Fyzické osoby, které si podávají přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 samy, tj. bez daňového poradce, mohou podle rozhodnutí MF podat přiznání v listinné (papírové) formě bez jakýchkoliv sankcí nejdéle 3. 5. 2021. Podají-li přiznání v elektronické formě, pak tak mohou učinit bez jakýchkoliv sankcí až do 1. 6. 2021. V uvedených termínech je třeba daň i uhradit. Má-li být podáno daňové přiznání s vykázaným přeplatkem na dani, pak doporučujeme toto přiznání podat do 1. 4. 2021, aby mohl být přeplatek vrácen co nejdříve.

Obdobně lze oznámit příjem osvobozený od daně v částce vyšší než 5 mil. Kč bez jakýchkoliv sankcí v termínu do 3. 5. 2021 při použití listinné (papírové) formy a do 1. 6. 2021 při podání v elektronické formě. Stejné podmínky a termíny platí pro podání dodatečných daňových přiznání za rok 2019 podávaných z důvodů změny způsobu uplatňování výdajů. V uvedených termínech lze i případnou daň bez sankcí též uhradit.

Má-li být přiznání podáno daňovým poradcem, pak může být podáno v termínu do 1. 4. 2021 či v termínu do 1. 7. 2021. Plnou moc pro daňového poradce stačí podat současně s daňovým přiznáním, není třeba ji doručit finančnímu úřadu do 1. 4. 2021.

Upozorňujeme, že do příjmů ke zdanění je třeba zahrnout i příjmy z různých dotačních COVIDových programů (COVID-nájemné, COVID-ubytování atd.). Jedná se totiž o provozní dotace, které nejsou osvobozeny od daně. Naopak se nedaní přijaté kompenzační bonusy či ošetřovné OSVČ.

Slevu na evidenci tržeb si mohou za rok 2020 uplatnit pouze ty fyzické osoby, které povinně zaevidovaly první tržbu od 1. 1. 2020 do 26. 3. 2020. Po uvedeném datu už povinnost evidovat tržby byla z důvodu COVID-19 odložena a nárok na slevu nevznikl.

daňově poradenské společnosti KODAP

Vzdání se práva na uplatnění ztráty může být výhodné

Vykáže-li poplatník v daňovém přiznání k dani z příjmů daňovou ztrátu, pak si může o tuto ztrátu postupně snižovat základ daně v následujících až pěti zdaňovacích obdobích a nově i zpětně za dvě zdaňovací období bezprostředně předcházející. Nově se také toho práva může vzdát.

Ztrátu vyměřenou např. za rok 2020 lze použít ke snížení základů daně za roky 2021, 2022, 2023, 2024 a 2025. Případně ji lze uplatnit zpětně za roky 2019 a 2018, zde ovšem maximálně 30 mil Kč. Současně je třeba mít na paměti, že vyměřená ztráta prodlužuje tříletou lhůtu pro vyměření daně, která se počítá od termínu pro podání daňového přiznání. Po uplynutí této lhůty už nemůže správce daně daň dodatečně vyměřit a poplatník už nemůže podat dodatečné daňové přiznání. Je-li však v daňovém přiznání vykázána ztráta, potom se tříletá lhůta počítá od termínu pro podání daňového přiznání za poslední rok, kdy se ztráta může použít.

Například daňová ztráta za rok 2020 může být uplatněna nejpozději v přiznání za rok 2025, tudíž lhůta pro vyměření daně za všechny uváděné roky 2020 – 2025 skončí až v roce 2029. To platí bez ohledu na to, zda vůbec nebo kdy bude ztráta z roku 2020 uplatněna. V případě zpětného použití ztráty je zákon mírnější, neboť se lhůta pro stanovení daně prodlouží do roku 2029 jen pro rok (2018 nebo 2019), v němž se ztráta z roku 2020 ke snížení základu daně skutečně použila. V řadě případů vznikne poplatníkům daňová ztráta, která je nevýznamná nebo se opakuje a za některé roky by se nestačila použít. Za tím účelem se poplatníkům nově umožňuje se práva na uplatnění ztráty se pro následující období vzdát. Jestliže v našem příkladu ztráty uvedené v daňovém přiznání za rok 2020 poplatník tuto novou možnost využije a práva na využití ztráty se vzdá, potom se lhůta pro stanovení daně roku 2020 zkrátí o pět let a skončí nikoliv v roce 2029, nýbrž v roce 2024.

Vzdát se práva na uplatnění daňové ztráty je možné nejpozději v termínu pro podání daňového přiznání s vykázanou ztrátou. Pozor, neplatí zde pětidenní tolerance k podání přiznání a jedná se o úkon, který nelze vzít zpět.

daňově poradenské společnosti KODAP

Zvýšení limitu pro odpočet darů už i za rok 2020

Vydáním ve Sbírce zákonů vstoupila v účinnost novela zákona o daních z příjmů, která zvyšuje limit pro odpočet darů pro fyzické i právnické osoby. Základ daně z příjmů lze totiž snížit o dary poskytnuté na vzdělání, kulturu, školství, tělovýchovu, charitu, náboženství atd. U fyzických osob se limit zvyšuje z 15 % na 30 % základu daně a novou výši bude možné uplatnit v daňových přiznáních za roky 2020 a 2021. Minimální výše daru zůstává 1.000 Kč.

U právnických osob se limit pro uplatnění darů zvyšuje z 10 % rovněž na 30 % základu daně. Zvýšený limit je možné uplatnit za zdaňovací období, která skončí mezi 1.3.2020 a 28.2.2022. Minimální výše daru je u právnických osob i nadále 2.000 Kč.

Upozorňujeme, že elektronické formuláře na portálu Finanční správy zatím tuto změnu nezohlednily, bližší informace k podávání přes daňový portál finanční správy naleznete zde.

daňově poradenské společnosti KODAP

Dovolená se od 1.1.2021 počítá na hodiny

S prvním dnem letošního roku vstoupila v účinnost koncepční změna zákoníku práce v oblasti dovolené. Jednotkou dovolené bude nově namísto dne pouze hodina. Kromě jiného se tím má dosáhnout spravedlivějšího čerpání dovolené u zaměstnanců s různě rozvrženými směnami. Základním druhem dovolené je dovolená za kalendářní rok. Vznik nároku je podmíněn trváním pracovního poměru po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené nebo sjednané kratší týdenní pracovní doby. Zjišťuje se jako násobek stanovené nebo sjednané kratší týdenní pracovní doby a výměry dovolené. Při základní výměře dovolené 4 týdny má tak zaměstnanec s týdenní pracovní dobou 40 hodin nárok na 160 hodin dovolené a zaměstnanec s týdenní pracovní dobou 30 hodin má nárok na 120 hodin dovolené.

Zaměstnanec, jehož pracovní poměr trval alespoň 4 týdny, ale méně než 52 týdnů, nebo část roku měl plný 40hodinový úvazek a zbylou část roku zkrácený např. 30hodinový úvazek má nárok na poměrnou část dovolené. Počet hodin dovolené se potom vypočte pro každý typ úvazku poměrně podle doby trvání v týdnech. Například při 10 týdnech odpracované stanovené týdenní pracovní doby 40 hodin a základní výměře dovolené 4 týdny má zaměstnanec nárok na 10/52 z 40 hodin x 4 týdny = 30,77 hodin dovolené. Kdyby dalších 15 týdnů měl pouze 30hodinový úvazek, potom by se nárok na dovolenou zvýšil o 15/52 z 30 hodin x 4 týdny = 34,62 hodin, tj. celkem 65,39 hodin dovolené.

Za pozitivní lze považovat i novou možnost převodu nevyčerpané dovolené do následujícího roku, a to na základě písemné žádosti zaměstnance a za podmínky, že v daném roce vyčerpal alespoň 4 týdny dovolené. Reálně to bude využitelné u zaměstnavatelů, kteří poskytují zaměstnancům vyšší než čtyřtýdenní zákonnou výměru dovolené. Dovolená může být nově čerpána i v době kratší než jedna směna, vždy ale v rozsahu nejméně poloviny směny. I s takovým čerpáním dovolené musí zaměstnanec souhlasit.

daňově poradenské společnosti KODAP

Změna posouzení nároku na kompenzační bonus u sezónních činností

Základní podmínkou pro nárok na kompenzační bonus vyplácený osobám samostatně výdělečně činným, společníkům malých (rodinných) s.r.o. a osobám vykonávajícím práci na základě dohod o práci je naplnění podmínky existence převažující části příjmů ze zakázané či omezené činnosti v tzv. rozhodném období (od 1. června do 30. září 2020).

Uvedenou podmínku z objektivních důvodů nemohou však splnit ti, kteří vykonávají sezónní činnosti (např. činnosti týkající se zimních sportů). Finanční správa reaguje na tuto skutečnost a informuje o možnosti podat žádost o kompenzační bonus i v situaci, kdy jedinou překážkou pro přiznání nároku na kompenzační bonus je právě to, že osoba provozující sezónní činnost test převažujících příjmů nesplní, a to za předpokladu, že splňuje následující podmínky:

  • tato osoba nedosahuje převažující části příjmů ze zakázané či omezené činnosti nejen v rozhodném období od 1. června do 30. září 2020, ale také v období od 1. června do 30. září 2019, a zároveň platí, že
  • tato osoba dosáhla převažující části příjmů ze zakázané či omezené činnosti v náhradním období 4 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rámci předchozí sezóny (např. od 1. listopadu 2019 do 28. února 2020).

Pokud došlo ke zmeškání lhůty pro podání žádosti za některé z bonusových období, pak je třeba podat včas žádost o navrácení lhůty v předešlý stav. Správní poplatek je prominut.

daňově poradenské společnosti KODAP

Rok 2020 u našich sousedů v Rakousku a Německu

Uplynulý rok byl výjimečný ve všech oblastech, čerpací stanice nevyjímaje. Přestože zůstaly po celou dobu pandemie koronaviru otevřené, nevyhnul se ani jim celospolečenský dopad vládních omezení. Pojďme se podívat, jaký byl tento dopad v sousedních státech v Rakousku a Německu. Data ze systému edtas společnosti eurodata odkrývají zajímavé skutečnosti.

Rozdílná situace na zahraničních trzích
„Vyvázli jsme se zdravou kůží“ popisuje Christof Kurz, předseda představenstva německé společnosti eurodata AG, náladu na trhu s čerpacími stanicemi v Německu. Když se podíváme na kompletní výsledky několika tisíc německých čerpacích stanic, které jsou zpracovávány v systému společnosti eurodata, je zřejmé, že v roce 2020 došlo průměrně asi k 10% poklesu prodeje pohonných hmot. Na druhé straně však u mnohých čerpacích stanic výrazně vzrostly tržby v shopu, průměrně o více než 10 %. Regionální rozdíly jsou však patrné.

V Rakousku společnost eurodata vyhodnotila výsledky asi 900 čerpacích stanic nejrůznějších značek. Markus Huemer, jednatel společnosti eurodata Rakousko, představuje poměrně odlišný dopad krize. „Tržby v shopu zůstaly na mimodálničních čerpacích stanicích v roce 2020 na přibližně stejné úrovni jako v roce 2019. Výrazné propady však zaznamenaly mycí linky a restaurace, které byly po několik měsíců uzavřeny. Obzvláště velké ztráty pocítily dálniční čerpací stanice, kde se oproti roku 2019 prodalo o 25 % méně pohonných hmot (výraznější byl pokles výtočí benzinu) a také tržby v shopech a restauracích na těchto čerpacích stanicích dramaticky poklesly. Především díky státním dotacím však přestála většina provozovatelů rakouských čerpacích stanic rok 2020 bez větších finančních ztrát.“

Graf 1Graf 2

Rakousko je na tom mnohem hůře
Z uvedených grafů je zřejmé, že dopad pandemie na čerpací stanice byl mnohem výraznější v Rakousku než Německu. Výtoče benzínu a nafty klesaly na obou trzích, avšak tržby v shopu a restauracích vykazují vcelku protichůdné výsledky. V Německu prodeje v shopu rostou na dálničních i mimodálničních čerpacích stanicích a i restaurace navzdory dočasným uzavírkám hlásí vyšší nebo stagnující tržby. V Rakousku je oproti tomu patrný negativní trend u všech sledovaných kategorií.

Důvody tohoto odlišného vývoje lze jen odhadovat. Příčinou může být mnohem větší hustota čerpacích stanic v Rakousku než Německu, rozdílné zdanění pohonných hmot a z toho vyplývající odlišné prodejní ceny a jistě také odlišné kulturní a společenské zvyklosti.

Zkušený daňový poradce je nyní nezbytností
Společnost eurodata spolupracuje v Německu, Rakousku i České republice a Slovensku s hustou sítí daňových kanceláří, které vedou účetnictví pro celkem asi 9 000 čerpacích stanic. V České republice je to skupina KODAP a na Slovensku RVD Services. Uplynulý rok byl velkou výzvou také pro ně. Zvýšená podpora svých klientů a jejich včasná informovanost o všech daňových novinkách stály na prvním místě. Mít k dispozici daňového poradce z branže se v minulém roce opravdu vyplatilo. Pravidelná online setkání zástupců společnosti eurodata a daňových kanceláří zajišťovala i přes někdy nejasné předpisy finančních úřadů pružné přizpůsobení systému všem nastalým změnám.

Ve všech čtyřech zemích byl kvůli pandemii koronaviru zaveden např. kurzarbeit, který má mnoho pracovně právních dopadů. Režim zkrácené pracovní doby představuje nové výzvy jak pro provozovatele čerpacích stanic, tak pro jejich účetní. Jeden německý pracovně právní expert poukázal na to, že s mnoha podobnými opatřeními vstupujeme do „právně neprozkoumaných oblastí“.

Nejen nová pracovně právní opatření ale také státní dotace se snaží zmírnit dopady pandemie na podnikatele. Ne vždy se však podaří pokrýt všechny oblasti, čemuž se však při podobné pandemii pravděpodobně nedá vyhnout. V Německu a Rakousku přispěly státní dotace k tomu, že se naštěstí většina provozovatelů čerpacích stanic nemusela vzdát svého podnikání.

Digitalizace celého odvětví jde dopředu
Nezávisle na pandemii koronaviru pokračuje v Německu a Rakousku digitalizace celého odvětví s čerpacími stanicemi. Důvodů je více:

Finanční úřady provádějí stále intenzivnější kontroly pokladních systémů a v souladu s tím jsou zaváděna odpovídající opatření. V Německu jsou obzvláště přísná pravidla pro dokumentaci a archivaci pokladních dat. Christof Kurz přibližuje: „Od září 2020 platí pro všechny provozovatele čerpacích stanic povinnost denně stahovat a archivovat data z registračních pokladen.“ Také v Rakousku platí podobné nařízení, které ukládá povinnost pravidelně archivovat pokladní data na externím datovém nosiči.

Pokračuje také automatizace zpracování účetnictví. Nejen elektronicky archivovaná pokladní data, ale také bankovní výpisy a faktury od dodavatelů jsou načítány přímo do účetního systému bez nutné manuální práce. Účetnictví čerpacích stanic se tak stává rychlejším a efektivnějším. S tím jde ruku v ruce také digitalizace procesů na samotné čerpací stanici. Pracovní místo provozovatele čerpací stanice se tak stále více mění v určitou obdobu digitální kanceláře.

Autor: Georg Conrad-Billroth pracuje jako Director Global Business Solutions – Retail Solutions v oblasti čerpacích stanic ve skupině eurodata a pravidelně analyzuje trh čerpacích stanic v Evropě.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?