int(1678) int(6282)
NEWSLETTER ODEBÍRAT
KODAP

Edtas magazín pro čerpací stanice – 3/2021

OBSAH

» Nové dokumenty na portále Můjpersonál

Pokud jste stále ještě nenavštívili specializovaný pracovně právní portál Můjpersonál skupiny KODAP, tak právě nyní je ten nejvhodnější čas.

» Úlevy na daních a pojistném v boji proti COVID-19

Od března nás sužuje nemoc COVID-19, proti níž máme zatím jen trpělivost a nějaké tišící prostředky. K nim patří i mnohé úlevy na daních a odvodech pojistného včetně jejich úhrad. Řada z nich může platit déle, proto si alespoň některé z nich zrekapitulujme.

» Záruční program COVID III

Provozovatelé čerpacích stanic zasažení koronavirem mohou v rámci záručního programu COVID III, který byl schválen vládou 18. května, získat záruku za provozní úvěr pro podnikatele.

» Prominutí pojistného na sociálním zabezpeční (tzv. režim C Antivirus)

Legislativním procesem úspěšně prošel zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, tedy prominutí odvodu ve výši 24,8 % z vyměřovacího základu (tzv. Antivirus C).

» Zpětné uplatnění daňové ztráty

V zájmu zmírnění ekonomických dopadů koronavirové krize předložila vláda Poslanecké sněmovně návrh novely zákona o daních z příjmů umožňující uplatnění daňové ztráty i dva roky zpátky.

» Daňová uznatelnost ochranných pomůcek a testů na COVID-19

Řada podnikatelů nakoupila k ochraně svých zaměstnanců před koronavirem SARS-CoV-2 a onemocněním COVID-19 roušky, dezinfekce a další ochranné pomůcky. Nyní stojí před otázkou, zda se jedná o daňově účinný náklad a zda si lze uplatnit odpočet DPH.

» EET pozastavena do konce roku 2020

Zveřejněním ve Sbírce zákonů je postaveno najisto, že do konce roku 2020 je povinnost elektronicky evidovat tržby pozastavena. Více…

» Změny sazeb DPH se dotýkají i čerpacích stanic

V roce 2020 dochází k velkým změnám v oblasti sazeb DPH. První část změn nabyla účinnosti 1. ledna 2020, druhá část změn je účinná od května tohoto roku. Mnoho změn v oblasti sazeb DPH se týká i provozovatelů čerpacích stanic

» Vliv pandemie koronaviru na čerpací stanice

Ekonomika celé Evropy prošla v posledních měsících turbulentními změnami, jejichž příčinou je malá neviditelná částice lidmi nazývaná koronavirus. Negativní dopad pandemie tohoto viru se nevyhnul ani většině čerpacích stanic. Data ze systému společnosti eurodata odkrývají zajímavé detaily.

Život se snad vrací k normálu, trochu neobvyklé letní prázdniny začínají, avšak i další díl pravidelného magazínu se nevyhne tematice dapadů koronaviru. Mnohá opatření jsou stále ještě v platnosti a občas se objeví i nějaká ta novinka. Přinášíme Vám rekapitulaci těch nejdůležitějších změn, které mají za cíl především zmírnit dopady pandemie na podnikatele a mohou se přímo týkát také provozovatelů čerpacích stanic. V závěru magazínu nepřehlédněte jedinečný článek o vlivu pandemie koronaviru na výtoče a tržby na čerpacích stanicích.

Co nejklidnější letní dny přeje

Vaše eurodata

Nové dokumenty na portále Můjpersonál

Pokud jste stále ještě nenavštívili specializovaný pracovně právní portál Můjpersonál skupiny KODAP, tak právě nyní je ten nejvhodnější čas. Jsou zde k dispozici základní právní vzory pro řízení vztahů se zaměstnanci a pro nejrůznější situace, které nastávají. Mít tyto záležitosti v pořádku je v současné době k nezaplacení. V nedávné době bylo doplněno několik nových dokumentů, například výpověď ze strany zaměstnavatele.

Naši klienti se do plné verze portálu dostanou přímo z AnalýzyOnline bez nutnosti přihlašování či registrace. Veškeré dokumenty jsou pro ně k dispozici zdarma ke stažení. Stačí kliknout na banner, který vidíte vedle na obrázku a který naleznete ve Vaší AnalýzeOnline u jakékoliv hospodářské analýzy 1.

Úlevy na daních a pojistném v boji proti COVID-19

Od března nás sužuje nemoc COVID-19, proti níž máme zatím jen trpělivost a nějaké tišící prostředky. K nim patří i mnohé úlevy na daních a odvodech pojistného včetně jejich úhrad. Řada z nich může platit déle, proto si alespoň některé z nich zrekapitulujme.

Určitě všem hodně pomůže možnost odložit podání daňového přiznání k daním z příjmů až do 18.8.2020, která se týká jak fyzických osob, tak právnických osob. Zahrnuje ty, kteří mají zákonem stanovený řádný termín pro podání 1.4.2020, i ty, kteří mají řádný termín pro podání 1.7.2020. Rozhodnutím ministryně financí NEDOCHÁZÍ ke změně zákonné lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů, nýbrž rozhodnutím dochází k prominutí pokuty za pozdní podání přiznání a k prominutí úroku z prodlení za pozdní úhradu daně. Prominutí pokuty a úroku nastane automaticky (bez žádosti), pokud bude přiznání podáno a daň uhrazena nejdéle 18.8.2020.

Upozorňujeme na to, že pokud nebude nejzazší termín 18.8.2020 dodržen, budou pokuty i úroky vyčísleny od 1.4.2020, resp. 1.7.2020. Období od zákonem stanovené lhůty pro podání přiznání a úhradu daně (1.4.2020 nebo 1.7.2020) do dne 18.8.2020 je totiž obdobím, za které budou při splnění podmínek sankce (pokuta i úrok) prominuty bez žádosti, automaticky. Uvedené období má charakter „bezsankčního“ období.

Záloha na daň z příjmů splatná k 15. 6. 2020 nemusí být hrazena vůbec a může být vyrovnána až s platbou výsledné daně za rok 2020. Pro daňové povinnosti na dani silniční za celý rok 2020 se použijí sazby daně ve výši novelizované tzv. protikrizovým daňovým balíčkem. Tyto snížené sazby daně se uplatní u všech vozidel kromě osobních automobilů. Například roční sazba daně při 1 nápravě o hmotnosti nad 8 t hmotnosti původně byla 9.600 Kč, nově je 7.200 Kč (snížení o 25 %). Zálohy silniční daně splatné k 15. 7. 2020 se hradí již ve výši vyčíslené ze snížených sazeb. Připomínáme, že zálohu splatnou k 15. 7. 2020 lze uhradit bez jakýchkoliv sankcí do 15. 10. 2020. V tento den však musí být platba již připsána na účet Finančního úřadu. Obdobně daň či zálohu na daň z nabytí nemovitých věcí, které jsou splatné v období od 31. 3. 2020 do 31. 7. 2020, je možné beztrestně uhradit až do 31. 8. 2020.

Důležitou pomocí je i rozhodnutí ministryně financí o prominutí pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení, pokud k pozdnímu podání nedošlo až na výzvu správce daně. Po dobu trvání nouzového stavu byla prominuta i DPH při bezúplatném poskytnutí ochranných pomůcek proti koronaviru, například testovací soupravy, plastové rukavice či dezinfekční prostředky, a v případě složek záchranného integrovaného systému, Armády ČR a poskytovatelů zdravotních služeb je DPH prominuta dokonce u všech bezúplatných dodávek zboží a služeb. Do konce roku 2020 odpadá také povinnost elektronické evidence tržeb.

Velkou pomocí je povolování posečkání s úhradou daně (na základě podané žádosti), a to i daně ze závislé činnosti, či poskytování kompenzačního bonusu (tzv. „pětadvacítka“). Žádosti o posečkání a žádosti o potvrzení bezdlužnosti vůči FÚ podané do 31. 7. 2020 jsou navíc osvobozeny od správních poplatků.

V návaznosti na rozhodnutí ministryně financí o možnosti podat bez jakýchkoliv sankcí přiznání k dani z příjmů do úterý 18. 8. 2020 je umožněno podnikajícím fyzickým osobám podat příslušným správám sociálního zabezpečení Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 bez sankcí až do pátku 18. 9. 2020. Prodloužení je vázáno na podmínku, že k tomuto datu zároveň bude uhrazen i doplatek pojistného za rok 2019. Částka doplatku musí být v tento den přisána na účet příslušné OSSZ. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) v období březen až srpen 2020 nemusí zálohy na pojistné hradit vůbec a zálohy za toto období snížené o minimální částku pojistného OSVČ doplatí až v roce 2021 s podáním přehledů za rok 2020.

daňově poradenské společnosti KODAP

Záruční program COVID III

Provozovatelé čerpacích stanic zasažení koronavirem mohou v rámci záručního programu COVID III, který byl schválen vládou 18. května, získat záruku za provozní úvěr pro podnikatele. Cílem tohoto programu je podpora živnostníků a podniků do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce. Českomoravská záruční a rozvojová banka (dále jen ČMZRB) nabízí záruku až do výše 90% jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců a až do výše 80% jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců. Maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč a doba ručení je max. 3 roky. Podpora je poskytována formou ručení ČMZRB spolupracující bance za portfolio transakcí konečných příjemců. Zaručovaný úvěr lze využít k úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, úhrady faktur, pořízení zásob. Žádost se podává u spolupracující banky, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení pro Program COVID III.

daňově poradenské společnosti KODAP

Prominutí pojistného na sociálním zabezpeční (tzv. režim C Antivirus)

Legislativním procesem úspěšně prošel zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, tedy prominutí odvodu ve výši 24,8 % z vyměřovacího základu (tzv. Antivirus C).

Využít prominutí pojistného za měsíce červen, červenec a srpen může ten zaměstnavatel, který nesnížil zaměstnanost a zároveň nesnížil objem vyplácených mezd. Další podmínkou je, že současně zaměstnává v pracovním poměru v posledním dni kalendářního měsíce nejvýše 50 zaměstnanců účastných nemocenského pojištění, přičemž počet těchto zaměstnanců v posledním dni kalendářního měsíce musí činit aspoň 90 % počtu těchto zaměstnanců k 31. březnu 2020. Neposlední podmínkou pro prominutí je odvod pojistného, které jsou povinni platit zaměstnanci (6,5 % z vyměřovacího základu zaměstnance), a to ve stanovené lhůtě (tj. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce) a ve výši uvedené v přehledu o výši pojistného.

Prominutí pojistného nelze kombinovat s čerpáním prostředků z programu Antivirus v režimu A či B za daný kalendářní měsíc. Zaměstnavatelé se tak musí rozhodnout, kterou formu podpory využijí a pro kterou splňují podmínky. Upozorňujeme, že prominutím pojistného se rozumí snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele. Vzhledem ke komplikovanosti úpravy doporučujeme seznámit se s podrobně komentovanými podmínkami prominutí na webu ČSSZ či MPSV .

daňově poradenské společnosti KODAP

Zpětné uplatnění daňové ztráty

V zájmu zmírnění ekonomických dopadů koronavirové krize předložila vláda Poslanecké sněmovně návrh novely zákona o daních z příjmů umožňující uplatnění daňové ztráty i dva roky zpátky.

Daňovou ztrátu budou moci poplatníci uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně nejen v bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích, jako doposud, nýbrž i ve dvou předcházejících obdobích. Ztráta se přitom uplatní formou dodatečných daňových přiznání. Pokud poplatník daň za tato předcházející období rovněž uhradil, vznikne mu dodatečným uplatněním ztráty přeplatek, o jehož vrácení bude muset správce daně požádat. Navzdory původnímu úmyslu by nemělo jít o přechodné opatření, ale o trvalou změnu zákona o daních z příjmů.

Poplatníkovi tak bude nově umožněno, aby si dodatečně snížil základ daně o daňovou ztrátu nebo její část, která bude stanovena až v prvním nebo druhém následujícím zdaňovacím období. Současně bude nadále zachována možnost uplatnit si ztrátu i v následujících 5 obdobích. Pokud bude kupříkladu poplatníkovi stanovena za rok 2020 daňová ztráta, bude mít možnost na základě novelizovaného znění zákona uplatnit tuto ztrátu formou dodatečného daňového přiznání za předcházející roky 2018 a 2019 a v daňových přiznáních za roky 2021 až 2025.

Uplatnění ztráty zpětně může však mít současně i negativní dopad, neboť dojde k prodloužení lhůty pro stanovení daně za zdaňovací období, v němž byla ztráta zpětně uplatněna. Tato lhůta totiž končí stejně jako pro poslední zdaňovací období, ve kterém je možné daňovou ztrátu naposledy uplatnit. V daném příkladě by tak za rok 2018 došlo k prodloužení lhůty ke stanovení daně o 7 let, tj. z původní lhůty do 1. 4. 2022 až do 1. 4. 2029.

Zákon projednává sněmovna ve druhém čtení a ve zrychleném režimu.

daňově poradenské společnosti KODAP

Daňová uznatelnost ochranných pomůcek a testů na COVID-19

Řada podnikatelů nakoupila k ochraně svých zaměstnanců před koronavirem SARS-CoV-2 a onemocněním COVID-19 roušky, dezinfekce a další ochranné pomůcky. Nyní stojí před otázkou, zda se jedná o daňově účinný náklad a zda si lze uplatnit odpočet DPH. Odpověď je poměrně jednoduchá. Souvisí-li nákup ochranných prostředků se zdanitelnými příjmy a s uskutečňováním ekonomických činností, což pro zájem chránit zaměstnance při jejich práci na pracovištích jistě platí, lze jej považovat za daňově uznatelný náklad a současně je možné uplatnit odpočet DPH na vstupu.

Někde se rozhodli vyrovnat se s nedostatkem ochranných pomůcek na trhu svépomocí a ochranné pomůcky si vyrobili sami ve svých provozovnách. I zde platí, že náklady s tím spojené jsou daňově účinné a DPH z nákupu materiálu a služeb je možné si na vstupu uplatnit.

Nedostatek ochranných pomůcek zvedl vlnu solidarity, kdy mnoho firem ochranné pomůcky vyrábělo vlastními silami a zdarma je poskytovalo například hasičům, zdravotníkům nebo sociálním pracovníkům. Z pohledu daně z příjmů se jedná o dar, a proto náklady na jeho pořízení nelze považovat za daňově uznatelné. Stejně jako u jiných darů je ale zachována možnost o příslušné náklady základ daně snížit. Platí zde ovšem omezení týkající se jednak okruhu příjemců bezplatně poskytnutých ochranných prostředků a jednak minimální i maximální výše darů. Nezbytné je také potvrzení obdarovaného o přijetí daru.

Z pohledu DPH je situace jednodušší, neboť na bezúplatné dodání ochranných pomůcek se vztahuje prominutí DPH ministryní financí, a to po dobu trvání nouzového stavu. To znamená, že z bezúplatného dodání ochranných pomůcek v období od 12. 3. do 17. 5. 2020, kdy nouzový stav platil, se DPH na výstupu neodvádí.

Ohledně testů na COVID-19 je situace následující. Řada zaměstnavatelů i osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) absolvuje testy na COVID-19. Podle Informace Finanční správy ČR jsou náklady na test na COVID-19 daňově uznatelným nákladem v případě, že je provedení testu k výkonu práce nezbytné (povinné). Na straně zaměstnanců pak jde o plnění, které není předmětem daně z příjmů fyzických osob, což v praxi znamená, že se toto plnění zaměstnancům nebude zdaňovat. O povinný test se jedná, pokud je nařízen příslušným orgánem ochrany zdraví (např. Ministerstvem zdravotnictví či hygienickou stanicí).

Pokud by se zaměstnavatel či OSVČ rozhodl, že bude testy na COVID-19 provádět dobrovolně (ze své vůle), budou výdaje s tím spojené daňově neuznatelným nákladem. Na straně zaměstnanců bude tento příjem osvobozen od daně za předpokladu, že test bude provádět zdravotnické zařízení evidované v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb.

daňově poradenské společnosti KODAP

EET pozastavena do konce roku 2020

Zveřejněním ve Sbírce zákonů je postaveno najisto, že do konce roku 2020 je povinnost elektronicky evidovat tržby pozastavena. To platí jak pro subjekty, které evidují v rámci prvních dvou vln (velkoobchod, maloobchod, stravovací a ubytovací služby), tak pro subjekty, které měly původně začít evidovat od 1. května 2020. Povinnost evidovat tržby tak opět vznikne k datu 1. ledna 2021 všem, bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají. Pozastavení EET se týká běžného, zjednodušeného i zvláštního režimu evidence tržeb.

Pozastavení EET znamená, že do konce roku 2020 nemusí poplatníci odesílat údaje o tržbách správci daně, nemusí vystavovat účtenky dle zákona o evidenci tržeb a nemusí zveřejnit informační oznámení o povinnosti vystavit účtenky. I do 31. 12. 2020 však lze tržby dobrovolně evidovat, systém EET je i nadále funkční. Nadále však zůstává povinnost zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby se předešlo jejich zneužití.

daňově poradenské společnosti KODAP

Změny sazeb DPH se dotýkají i čerpacích stanic

V roce 2020 dochází k velkým změnám v oblasti sazeb DPH. První část změn nabyla účinnosti 1. ledna 2020, druhá část změn je účinná od května tohoto roku. Mnoho změn v oblasti sazeb DPH se týká i provozovatelů čerpacích stanic. Jak tyto změny ovlivní právě čerpací stanice jsme se zeptali Martiny Salacké ze společnosti KODAP s.r.o, která se dlouhodobě jako daňová poradkyně a metodička specializuje na obor čerpacích stanic.

Změna sazby u dodání tepla a chladu

Novela zákona o evidenci tržeb a zákona o DPH č. 256/2019 Sb. nám přinesla změny, které probíhají ve více etapách. Novela jako celek je sice platná již od 1. 11. 2019, ale hlavní změny mají účinnost až v roce 2020. K první změně týkající se tohoto roku došlo již od ledna, kdy se změnila sazba u dodání tepla a chladu. Tato komodita byla z první snížené sazby DPH 15 % přeřazena do druhé snížené sazby 10 %. Vznik povinnosti přiznat daň u dodávky tepla a chladu vzniká dnem odečtu měřícího zařízení, nebo dnem zjištění skutečné spotřeby. Ve většině případů se u dodávek tepla a chladu platí zálohy, které zpravidla bývají již zdaněny. Pokud provozovatel čerpací stanice v roce 2020 obdrží vyúčtování např. od teplárenské firmy, jaká sazba bude uplatněna? Martina Salacká vysvětluje: „Generální finanční ředitelství vydalo informaci, která upřesňuje, jak postupovat u vyúčtování přijatých záloh v minulém roce. Bude záležet na tom, zda provozovatel bude doplácet nedoplatek, nebo zda mu bude vrácen přeplatek. Pokud bude placen nedoplatek, uplatní se sazba daně platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (den odečtu, nebo zjištění skutečné spotřeby). Pokud bude provozovateli čerpací stanice vrácen přeplatek, měla by teplárenská společnost uplatnit sazbu DPH ve výši sazby platné při přiznání daně ze záloh.“ V praxi lze tedy říct, že se základ daně rozdělí na části připadající na částky, o které jedna nebo případně více posledních jednotlivých úplat „přeplatila“ hodnotu plnění, a u těchto jednotlivých částek se použije vždy sazba daně, která byla uplatněna u příslušné zálohy. Pokud byly zálohy zdaněny několika různými sazbami, platí pro tyto účely fikce, že se vrací ta poslední, případně dvě poslední atd., jinými slovy, že se zálohy vrací „od konce“.

Nová 10% sazba u stravovacích služeb

Dále dochází k přeřazení vybraného zboží a vybraných služeb do 10% sazby DPH. Do druhé snížené sazby ve výši 10 % byly od 1. května přeřazeny některé služby a zboží, které byly doposud v první snížené sazbě DPH. Dle Martiny Salacké se provozovatelů čerpacích stanic nejvíce týká nová 10% sazba u stravovacích služeb včetně podávání nealkoholických nápojů a točeného piva, vodného a stočného a dodání omalovánek a map. Škála zdanitelných plnění, u kterých došlo k přeřazení do druhé snížené sazby 10 % je široká, pro úplnost se jedná i o tyto položky: domácí péče o děti a staré, nemocné a zdravotně postižené osoby; čištění vnitřních prostor a mytí oken prováděné v domácnostech; drobné opravy nebo úpravy obuvi a oděvů, kožených výrobků, jízdních kol; kadeřnické a holičské služby; dodání pitné vody; půjčování knih anebo poskytnutí elektronických knih a audioknih. Původně se uvažovalo i o přeřazení dodání řezaných květin do 10% sazby daně, tento návrh však nakonec součástí novely není. Služby, které byly od května 2020 přeřazeny do první snížené sazby se vyznačují vysokým podílem lidské práce, u kterých snížení DPH umožňuje harmonizovaná evropská legislativa. Novinkou, která je v novele zahrnuta, je i možnost využití tzv. zvláštního režimu pro fyzické osoby – neplátce DPH s příjmy do 600 tis. Kč ročně, kteří mají nejvýše dva zaměstnance. Tento zvláštní režim se bude pojit s povinností podávat čtvrtletní výkaz o přijatých hotovostních platbách. Na stránkách MF byl přístupný vzor oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu, který byl stažen a nahrazen novým, výrazně jednodušším formulářem.

Přeřazení podávání točeného piva z 21% sazby daně do 10% sazby bychom mohli považovat za nejkurióznější. Jak je to tedy s DPH u piva od května 2020?

Kuriózní sazby DPH u piva

Co se týče prodeje alkoholického piva, jsou od května uplatňovány dvě sazby DPH. Snížená sazba ve výši 10 % bude aplikována pro točené pivo, které bude zkonzumováno v restauračním zařízení. Na balené pivo a točené pivo konzumované mimo restaurační zařízení je i nadále aplikována základní 21% sazba DPH. Na nealkoholické nápoje včetně nealkoholického piva, s výjimkou nápojů podávaných ve stravovacích zařízeních je stále uplatňována sazba daně ve výši 15 %. Nealkoholické pivo a další nealkoholické nápoje podávané v restauračním zařízení podléhají od května 10% sazbě DPH. Přitom však platí, že musí být naplněna podstata restaurační služby, u níž by dle MF měla existovat přidaná hodnota, jako je například obsluha, posezení, klimatizace, využití WC, úklid sklenice, její umytí a další rysy typické pro restaurační služby. MF upozorňuje na to, že pouze u restauračních služeb umožňuje harmonizovaná evropská úprava aplikovat sníženou sazbu DPH u prodeje alkoholických nápojů, a že prodej točeného piva do plastového kelímku u stánku je považován za dodání zboží, neboť u takového stánku nedochází k převažujícímu naplnění rysů restaurační služby, a že nelze uplatnit druhou sníženou sazbu DPH.

Různé sazby stejné potraviny

Martina Salacká objasňuje vývoj situace typické pro čerpací stanice: „Někteří provozovatelé čerpacích stanic, jejichž součástí je i restaurace, si jistě pamatují na doby, kdy u prodeje pizzy či hot-dogu podávaného v rámci stravovacích služeb, uplatňovali základní sazbu DPH, kdežto kdyby si zákazník pizzu či hot-dog býval odnesl s sebou, byla by uplatněna 15% sazba DPH. Takto se postupovalo až do listopadu roku 2016. Od té doby byla situace mnohem jednodušší, uplatňovala se totiž snížená 15% sazba DPH bez ohledu na to, zda občerstvení zákazník zkonzumoval v restauraci, či si jej odnesl na tácku s sebou. Od 1. 5. 2020 jsou u pizzy (i hot-dogu) opět sazby dvě, pokud je potravina podávána v rámci stravovací služby, je uplatněna 10% sazba DPH a pokud je dodána s sebou, uplatňuje se nadále sazba daně ve výši 15 %.“

Pokud tápete, vyhledejte odbornou pomoc

Čerpací stanice mohou nabízet širokou škálu zboží a služeb a často je třeba pečlivě zvážit, zda se určitá daňová změna dané čerpací stanice opravdu týká. To je případ i výše uvedených novinek v sazbě DPH. Martina Salacká, která se problematikou čerpacích stanic zabývá již několik let, uzavírá: „Bilancování na hraně 10% a 15% sazby DHP za prodávané občerstvení se dotkne nejedné čerpací stanice. Aby se provozovatel vyhnul možným nepříjemnostem na finančním úřadu, doporučuji zkonzultovat konkrétní formu prodeje občerstvení na provozované čerpací stanici se svým účetním či daňovým poradcem.“

Vliv pandemie koronaviru na čerpací stanice

Ekonomika celé Evropy prošla v posledních měsících turbulentními změnami, jejichž příčinou je malá neviditelná částice lidmi nazývaná koronavirus. Negativní dopad pandemie tohoto viru se nevyhnul ani většině čerpacích stanic. Data ze systému společnosti eurodata odkrývají zajímavé detaily. Výtoče pohonných hmot výrazně klesly v České republice, Německu i Rakousku, avšak doplňkový sortiment vykazuje v jednotlivých zemích zcela odlišné výsledky.

Duben 2020 vs. duben 2019

Společnost eurodata vypracovala statistiku dopadu pandemie koronaviru na čerpací stanice, do níž bylo zahrnuto několik tisíc veřejných čerpacích stanic z Německa a Rakouska, které jsou provozovány v nájemním vztahu. U těchto čerpacích stanic byly srovnány výsledky za duben roku 2020 s výsledky za duben roku 2019. Porovnávaly se výtoče benzinu i nafty, celkový obrat, obrat v shopu, v restauraci a tržby z prodeje tabáku a z mycí linky.

Pro kompletnost informací je nutno zmínit, že v Rakousku i v Německu stejně jako v České republice došlo v průběhu března k povinnému uzavření všech obchodů, které neprodávají pro život nezbytné zboží. Ve všech třech zemích tedy zůstaly otevřené mj. čerpací stanice, prodejny s potravinami a drogistickým zbožím, trafiky a lékárny. V Německu byl navíc v těchto obchodech dočasně umožněn nedělní prodej. V restauracích byl možný prodej pouze přes výdejní okénko a byla upravena jejich otevírací doba. Tato opatření zůstala v platnosti po celé sledované období měsíce dubna.

Prodej benzinu a nafty klesl v Rakousku na polovinu

Nejdrtivěji zasáhla pandemie čerpací stanice v Rakousku. Celkový obrat na rakouských čerpacích stanicích klesl oproti minulému roku o 30 %. V Německu byl však vývoj celkového obratu nečekaně pozitivní. Ve srovnání s minulým rokem vzrostl, a to o pěkných 11 %. Pokles prodeje pohonných hmot se nevyhnul žádné ze sledovaných zemí. V Rakousku se pohonných hmot prodalo o více jak polovinu méně než v přechozím roce. Výtoče klesly celkem o 53 %. U běžných čerpacích stanic nebyl výrazný rozdíl v poklesu mezi benzinem a naftou, avšak u dálničních čerpacích stanic se zcela zřetelně projevil pokles osobní dopravy. Výtoče benzinu klesly na dálnicích o 90 %, zatímco nafta, kterou hojně využívá nákladní doprava a také firemní vozy, klesla obdobně jako u ostatních ČS přibližně o polovinu.

 

GrafNěmecké čerpací stanice na tom byly o něco lépe. Celková výtoč pohonných hmot klesla oproti předchozímu roku o třetinu, aniž bychom sledovali výrazný rozdíl mezi poklesem prodejů benzinu a nafty. Česká republika se zdá být postižena ještě méně. Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu očekává, že vývoj spotřeby benzinu za duben bude v porovnání s dubnem 2019 nižší o čtvrtinu a u nafty o 15 %.

Jelikož byly do statistiky zahrnuty pouze čerpací stanice v nájemním vztahu, které prodávají pohonné hmoty za provize, neměl dopad poklesu poptávky po pohonných hmotách tak dramatický vliv na celkový obrat.

 

GrafPoptávku po tabáku ovlivnila práce z domu i uzavření hranic

Německé a rakouské čerpací stanice vykazují dosti protichůdné výsledky i v dalších oblastech prodeje, jejichž příčiny lze jen odhadovat. Velmi zajímavý je vývoj ostatního sortimentu prodávaného na čerpacích stanicích. U rakouských čerpacích stanic opět evidujeme vysoké ztráty. Obrat v shopu klesl v dubnu tohoto roku o 20 %. U německých čerpacích stanic došlo naopak k 16% navýšení prodejů v shopu. V České republice se zdá být také lépe. Dle vyjádření předsedy představenstva Unipetrolu Tomasze Wiatraka, došlo na jejich čerpacích stanicích k přizpůsobení sortimentu doplňkového prodeje a v porovnání s loňským rokem evidují v tomto segmentu téměř 20% nárůst.

Samostatnou kategorií je tabák, jehož prodeje v Rakousku klesly o 15 % a v Německu vzrostly o 21 %. Prodej tabákového zboží je ovlivněn více než jiné skupiny zboží současnou situací a také zákonnými regulacemi v jednotlivých zemích. V době karantény mnoho lidí vyměnilo kancelář za práci z domu. Zatímco v kanceláři se kouřit nedá, v domácím prostředí to nikdo nezakazuje. Poptávka po cigaretách vzrostla, což potvrzuje nárůst tržeb na německých čerpacích stanicích. Avšak v Rakousku neseženete cigarety v každých potravinách jako v České republice či Německu. Existuje zde monopol na prodej tabáku. Cigarety koupíte za státem regulovanou cenu pouze v trafikách. Jen velmi malé množství čerpacích stanic vlastní licenci na prodej tabáku. Všechny ostatní, které chtějí cigarety prodávat, musí navýšit regulovanou cenu o minimální přirážku, která je ve výši asi 50 centů za balíček. Tím lze vysvětlit, proč v Rakousku žádný nárůst tržeb v této oblasti na čerpacích stanicích nepozorujeme. Dalším vlivem na prodeje cigaret má uzavření hranic se zeměmi jako je Česká republika nebo Slovinsko, kde jsou cigarety výrazně levnější. Tržby rakouských příhraničních trafik zaznamenaly v tomto období výrazné nárůsty, někde dokonce až o 50 %. Pokles v tržbách za tabák lze však očekávat u českých čerpacích stanic na hranicích s Rakouskem a Německem, kam se pro cigarety zahraniční zákazníci nedostali.

Mytí a gastronomie zaznamenaly značné propady

Další speciální kategorií jsou mycí linky. Pokles tržeb za tyto služby je na rakouských čerpacích stanicích opět výrazný. Mluvíme opět o čtvrtinovém propadu. V Německu i nadále zůstáváme v černých číslech, tržby vzrostly o 5 %. Zde je však odůvodnění tohoto rozdílu zřejmé. Až do poloviny dubna bylo v Rakousku používání samoobslužných mycích linek zakázáno. Povoleno bylo pouze mytí systémově důležitých vozů. Co se týče tržeb z mycích linek, patří jarní sezóna patří k těm nejsilnějším. Proto není divu, že toto opatření zasáhlo čerpací stanice velmi citelně.

Mezi nejvíce postižené kategorie na čerpacích stanicích patří samozřejmě gastronomie. Zde se díky výrazným omezením týkajících se bister a restaurací poklesu nevyhnuly ani německé čerpací stanice. Došlo zde ke 21% snížení prodejů potravin (do statistiky nebyly zahrnuty nápoje). Rakouské čerpací stanice vykazují v této oblasti ztráty mnohem větší. Prodej potravin v bistrech a restauracích klesl o celých 61 %. Propad v této oblasti čerpací stanice značně poznamenal, protože právě v bistrech a restauracích jsou nejvyšší marže.

Grafy

Německé čerpací stanice byly zasaženy mnohem méně

Výsledky provedené statistiky se zdají na první pohled překvapivé. Zřetelně z ní vyplývá, že rakouské čerpací stanice byly opatřeními proti šíření koronaviru zasaženy velmi citelně. Naopak německé čerpací stanice vykazují nárůsty v tržbách ve všech oblastech kromě prodeje pohonných hmot a gastronomie. Jedním z možných vysvětlení je skutečnost, že čerpací stanice v Německu plní mnohem více úlohu obchodu s potravinami. Řetězce prodejen s potravinami nemají v Německu tak hustou síť jako v Rakousku a pro mnoho lidí je čerpací stanice tím nejbližším obchodem nabízejícím zboží základní potřeby.