Aktuality

Rozšíření podmínek pro splnění nároku na kompenzační bonus (č. 998)

26.02.2021

Kompenzační bonus obecně náleží těm, kteří měli (mají) v době nouzového stavu zakázanou činnost či byli (jsou) v činnosti významně omezeni. Tudíž se musí jednat o činnosti, které jsou dominantním zdrojem obživy, což jsou i ty činnosti, které jsou současně v rozhodném období od 1. června do 30. září 2020 převažující či alespoň jsou na přímo zavřené obory významně, tj. nejméně z 80 %, navázány.

Nově kompenzační bonus náleží nejen při splnění podmínky výše příjmů ve srovnání s obdobím 1. června až 30. září 2020, ale i v porovnání příjmů dosažených v jiném „náhradním“ obdobím. To však platí jen a pouze za předpokladu, že jsou splněny následující dvě podmínky:

• jedná se o činnost, jejíž výkon byl předmětem kompenzačního bonusu (tedy bezprostředně zakázanou či omezenou činností nebo činností úzce navázanou) také po většinu rozhodného období od 1. června do 30. září 2020, a zároveň platí, že
• tato osoba dosáhla převažující části příjmů ze zakázané či omezené činnosti v náhradním období 4 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v letech 2019 a 2020.

Do převažujících příjmů se počítají příjmy ze zaměstnání, z podnikání a nájmu. Podrobnosti včetně příkladu jsou dostupné zde .

Žádost podle výše uvedených pravidel lze podat i za bonusová období, u kterých již lhůta pro podání žádosti uplynula. V tomto případě je třeba podat spolu se žádostí o kompenzační bonus i žádost o navrácení lhůty v předchozí stav. Tato žádost je osvobozena od správních poplatků, ale je třeba jí podat nejdéle 25. 2. 2021.

Poradci KODAP jsou tu i nadále pro vás.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?