Specifika DPH v Německu: Autobusová doprava, veletrhy a výstavy

Pozor, jedná se o informaci z roku 2007 aktuální informace najdete zde: Vracení DPH ze zemí EU 

 

Úskalí DPH v SRN:
Připomeňme si pro začátek § 10 českého zákona o DPH – místo plnění při poskytnutí služby ve zvláštních případech. Zajímá nás především odst. 4, který říká, že místem plnění při poskytnutí vyjmenovaných služeb (služba kulturní, sportovní, v souvislosti s výstavami a veletrhy, práce na movité věci, atd.) je místo, kde je tato služba uskutečňována. V německém zákoně o DPH (UStG.) představuje podobnou úpravu § 3a.
Zvláštní pozornost věnujme § 13b UStG., který specifikuje podmínky, za kterých přechází povinnost vypořádat DPH na příjemce ostatní služby (např. přeprava osob, práce na movité věci). Toto pravidlo v SRN platí i v případě, že jak příjemcem tak i poskytovatelem těchto služeb na německém území jsou subjekty, které nemají na území SRN sídlo ani provozovnu. I v tomto případě se dlužníkem daně stává příjemce této služby, což přináší značné komplikace a nároky.

Přeprava osob:
Narozdíl od ČR příležitostná mezinárodní přeprava osob v Německu DPH podléhá. Tzn. Německo chce z přepravy po svém území od subjektů z jiných členských států vypořádat DPH a to postupem dle § 13b UStG.
V SRN registrovaní provozovatelé přepravy mají povinnost měsíčně či čtvrtletně podávat tzv. hlášení k DPH (Voranmeldung) a spolu s ním i seznam příjemců svých služeb (poprvé úplný, následně jen seznam nových příjemců). Registrovaní provozovatelé obdrží od německého finančního úřadu pro každý svůj autobus, osvědčení které v něm musí vozit a na vyžádání předkládat německé policii. Odmítne-li něm. FÚ provozovatele registrovat, vydá mu pro tyto účely osvědčení negativní.
Je-li příjemcem služby osoba registrovaná k dani, která má sídlo mimo SRN, např. v ČR, přechází povinnost vypořádat daň na ni i se všemi souvisejícími povinnostmi. Tuto skutečnost je třeba si vyjasnit nejlépe již před poskytnutím, resp. přijetím služby a vypořádat se s ní jak na straně přepravce, tak příjemce služby.

Výstavy a veletrhy:
Pozor – od 1. 1. 2007 změna:

Obecně dle německého zákona platí, že je-li poskytovatelem určitých služeb s místem plnění na německém území podnikatel, jenž nemá sídlo či místo podnikání v Německu, vzniká povinnost registrace k německé DPH a jejímu odvodu příjemci služby. Od 1. 1. 2007 v případě, že jsou poskytovateli i příjemci služby související s veletrhem nebo výstavou v SRN podnikatelé se sídlem či místem podnikání mimo SRN, dlužníkem DPH v Německu se již nestává příjemce, ale vypořádá ji poskytovatel. Poskytovateli tím vznikne povinnost registrace k německé DPH a podání daňového přiznání.
Změna německého zákona o DPH tak českým vystavovatelům (příjemcům služeb) život zjednodušila, zkomplikovala ho však poskytovatelům služeb a jejich subdodavatelům.
Novela německého zákona se netýká případů, kdy poskytovatelem služeb v Německu je česká společnost a příjemcem německý plátce (např. německá GmbH). V takovém případě dlužníkem daně zůstává německá GmbH a na českého podnikatele povinnosti k německé DPH nepřecházejí.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?