Aktuality

Společenské smlouvy a stanovy obchodních korporací a novela zákona o obchodních korporacích (č. 993)

05.02.2021

Od 1. ledna tohoto roku nabyla účinnosti zatím nejrozsáhlejší novela zákona o obchodních korporacích, která má za cíl zohlednit šest let praktických zkušeností s aplikací tohoto důležitého zákona.

Obchodní korporace mají nyní čas do 01.01.2022 na to, aby zkontrolovaly své zakladatelské právní jednání (společenskou smlouvu, stanovy, …) a uvedly jeho obsah do souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích, od kterých se nelze odchýlit.

Do 01.07.2021 je pak nutné zapsat do obchodního rejstříku ty skutečnosti, které se do něj dříve nezapisovaly, a do sbírky listin založit příslušné dokumenty.

Vzhledem na rozsáhlost novely se uvedeným povinnostem nevyhne téměř žádná právnická osoba, a to i když po roce 2013 přizpůsobila svůj zakladatelský dokument zákonu o obchodních korporacích.

Změny zavedené novelou jsou opravdu značné, mezi nejdůležitější patří například ty v oblasti:

– pravidel rozdělení zisku společnosti;
– právnických osob jako členů orgánů společností;
– smluv o výkonu funkce člena orgánů společností;
– formy smlouvy o převodu podílu v s.r.o.;
– protestů na valné hromadě;
– závaznosti pokynů valné hromady statutárnímu orgánu;
– řízení akciových společností;
– obsahu zprávy o vztazích.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?