Spotřeba PHM dle technického průkazu a normy EU

Správný postup při určování průměrné spotřeby pohonných hmot.

Zopakujme si výpočet jízdních výdajů při pracovních cestách uskutečněných zaměstnanci jejich vlastním motorovým vozidlem. Zaměstnanci v tomto případě mimo jiné přísluší základní náhrada (pro rok 2019 činí náhrada 4,10 Kč/km) a náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Při určení spotřeby pohonných hmot použije zaměstnavatel údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem EU. Pokud tento údaj v technickém průkazu (TP) vozidla není, vypočte se spotřeba jako aritmetický průměr z údajů uvedených v technickém průkazu. Stejně se postupuje i v případech, kdy je v TP uvedena jiná norma, než norma EU. Cenu pohonných hmot zaměstnanec doloží dokladem o jejich nákupu nebo se použije cena daná Vyhláškou MPSV.

Pro snadnější orientaci uvádíme následující přehled číselného označení používaných norem EU:

Poznámka: Uvedené normy mohou být v TP uvedeny bez zkratky ES nebo EU, případně mohou mít i označení EC, za číslem normy může být i písmeno

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?