Všeobecné obchodní podmínky OPDP 2024

Obecné podmínky KODAP pro poskytování daňového poradenství č. OPDP-2024 účinné od 1.5.2024

1. Služby daňového poradenství

1.1. Společnost, která je součástí skupiny KODAP (dále jen „Poradce“), poskytuje prostřednictvím daňových poradců a dalších odborných pracovníků služby daňového poradenství (dále jen „Služby“). Poradce je právnická osoba poskytující daňové poradenství zapsaná v seznamu vedeném Komorou daňových poradců ČR.

1.2. Poskytování služeb daňového poradenství se řídí smlouvou o poskytování daňového poradenství (dále jen „Smlouva“), příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDP“) a těmito obecnými podmínkami (dále jen „Podmínky“), které jsou nedílnou součástí Smlouvy. Příjemcem služeb Poradce je klient (dále jen „Klient“)

1.3. Poskytováním služeb daňového poradenství se rozumí především poskytování odborné právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných peněžitých plnění (dále jen „Daně“) jakož i ve věcech, které s Daněmi přímo souvisejí a zastupování Klienta při řešení této problematiky před orgány státní správy a místní samosprávy, jakož i před krajskými soudy v soudním řízení správním.

1.4. Rozsah vzájemného závazku je vymezen Smlouvou a aktuálními požadavky Klienta.

2. Forma a místo poskytování Služeb

2.1. Služby jsou poskytovány formou konzultací, porad a jednání oprávněných zaměstnanců Poradce s Klientem. Běžné konzultace přitom probíhají při osobních jednáních, elektronickou poštou, telefonicky nebo jiným vhodným způsobem. V případě potřeby nebo na vyžádání Klienta poskytuje Poradce písemné rozbory, doporučení či stanoviska.

2.2. Za Poradce, kromě statutárních orgánů a jejich členů, jednají dále jeho oprávnění zaměstnanci, kterými jsou daňoví poradci, odborní pracovníci a administrativní pracovníci, a to v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci.

2.3. Služby Poradce poskytuje zpravidla ve své kanceláři, případně v prostorách Klienta nebo na jiném dohodnutém místě. Služby jsou obvykle poskytovány v pracovních dnech.

2.4. K zajištění Služeb určí Klient i Poradce osoby, které budou při poskytování Služeb spolupracovat. Klient přitom ve Smlouvě zvlášť určí osoby, které mohou Poradci dávat závazné pokyny k provedení právních úkonů a osoby, se kterými má Poradce právo jednat v běžných záležitostech. O změně oprávněných osob jsou obě strany povinny se včas informovat.

2.5. Poradce se při poskytování daňového poradenství může dát zastoupit jiným daňovým poradcem nebo advokátem.

3. Práva a povinnosti Poradce

3.1. Poradce chrání práva a oprávněné zájmy Klienta. Jedná čestně a svědomitě, důsledně využívá všechny zákonné prostředky a uplatňuje vše, co podle svého přesvědčení a pokynů Klienta pokládá pro Klienta za prospěšné. Je přitom vázán pouze zákony a dalšími právními předpisy a v jejich mezích příkazy Klienta.

3.2. Poradce se může od příkazu Klienta odchýlit, a to v oprávněném případě, je-li to nezbytné, je-li to v zájmu Klienta, není-li možné získat jeho souhlas nebo Klient v přiměřené lhůtě neposkytuje součinnost a není-li to Klientem vysloveně zakázáno. Vždy je však povinen o tomto kroku Klienta neprodleně informovat.

3.3. Poradce využívá všech svých vědomostí, zkušeností a schopností k poskytování Služeb Klientovi.

3.4. Poradce odmítne provedení zejména takových příkazů, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo jsou protizákonné.

3.5.Poradce v dohodnuté lhůtě oznámí Klientovi všechny okolnosti, které zjistil při poskytování Služeb a jež mohou mít vliv na změnu pokynu Klienta.

3.6. Poradce při poskytování Služeb upozorní Klienta na zřejmou nesprávnost jeho příkazu, který by mohl mít za následek vznik škody. V případě, že Klient i přes upozornění Poradce na splnění příkazu trvá, není Poradce povinen hradit škodu z toho vzniklou. Za zřejmě nesprávný příkaz Klienta se považuje i jeho nečinnost v případě, je-li Poradcem vyzván, aby sdělil svůj případný nesouhlas s navrženým postupem.

3.7. Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti daňového poradenství, je Poradce oprávněn zakročit na ochranu zájmů Klienta, i když z právního předpisu ani Smlouvy nevyplývá povinnost k aktivní činnosti.

3.8. Poradce, nebo jeho zástupce, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem daňového poradenství. Této povinnosti, a to i pro účely trestního řízení, je může zprostit pouze Klient svým prohlášením, avšak i v tomto případě je Poradce nebo jeho zástupce povinen zachovávat mlčenlivost, pokud je to v zájmu Klienta.

3.9. Poradce se může dovolávat mlčenlivosti zejména v případech, v nichž nesmí být vyslýchán jako svědek, jestliže by svou výpovědí porušil státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, a jsou-li po něm požadována zjištění, která jsou výsledkem jeho vlastní práce.

3.10. Poradce se nemůže dovolávat mlčenlivosti, jestliže má:
a) zákonem uloženou povinnost překazit nebo oznámit spáchání trestného činu;
b) je-li povinnosti mlčenlivosti zbaven v souladu se zákonem nebo Smlouvou;
c) v rozsahu povinné součinnosti stanovené zvláštními předpisy.

3.11. Poradce je oprávněn ponechat si originály korespondence, které při výkonu daňového poradenství od Klienta nebo jeho jménem převzal. Poradce má právo ponechat si kopie použitých materiálů Klienta pro účely vyplývající z postavení daňového poradce podle zvláštních předpisů.

3.12. Poradce je oprávněn odstoupit od Smlouvy, dojde-li k narušení důvěry mezi ním a Klientem, neposkytuje-li Klient potřebnou součinnost nebo nesložil-li Klient bez závažného důvodu přiměřenou kauci nebo zálohu na odměnu za poskytnutí daňového poradenství (§ 6 odst. 3 ZoDP).

3.13. Poradce je povinen do 20 dnů ode dne, kdy oznámil Klientovi odstoupení od Smlouvy:
a) učinit všechny neodkladné úkony, pokud Klient neučinil jiná opatření;
b) zúčtovat s Klientem zálohu na odměnu a výdaje, pokud ji Klient zaplatil.

3.14. Poradce je oprávněn pozastavit poskytování veškerých Služeb v případě, že je Klient v prodlení s úhradou svých závazků.

4. Práva a povinnosti Klienta

4.1. Klient má právo na poskytování Služeb ze strany Poradce v souladu s Podmínkami a v rozsahu uzavřené Smlouvy.

4.2. Právem i povinností Klienta je úzce spolupracovat s Poradcem při poskytování Služeb.

4.3. Klient poskytuje Poradci veškerou možnou součinnost, zejména poskytuje úplné, přehledné, jednoznačné, pravdivé a včasné informace. Informace, které mají nebo mohou mít význam pro plnění Smlouvy, Klient poskytuje i bez vyžádání Poradcem; to platí zejména o nově nastalých nebo nově zjištěných skutečnostech, které je Klient povinen sdělit Poradci bez zbytečného odkladu. Klient současně Poradci umožní přístup k veškerým dokladům, které se váží k jeho činnosti a mají, nebo dle názoru Poradce mohou mít vliv na plnění předmětu Smlouvy.

4.4. Klient má právo na vysvětlení postupů, které Poradce použil, právního i faktického jednání a na úplné informace o stavu řízení, ve kterém ho Poradce zastupuje. Klient má právo na kopii veškerých podání, která jeho jménem Poradce učinil.

4.5. Klient má právo na informaci o rozsahu a výši profesního pojištění Poradce.

4.6. Klient předá či jinak zpřístupní Poradci dle jeho požadavků nejpozději do 7 dnů od platnosti Smlouvy nebo ode dne doručení žádosti Poradce veškeré doklady, písemnosti a jiné informace, jež mají, měly, budou mít, mohly mít, nebo mohou mít vztah k předmětu Smlouvy, není-li Poradcem z naléhavého důvodu určena lhůta kratší.

4.7. Klient sám odpovídá za věcnost, správnost, pravdivost, včasnost a úplnost veškerých dokladů a písemností, které Poradci předá, či mu je zpřístupní. Poradce v tomto směru za doklady neodpovídá.

4.8. Klient bez zbytečného odkladu odstraní nedostatky, omyly a nesprávnosti, na které byl Poradcem upozorněn.

4.9. Klient veškeré podklady dle čl. 4.6. předá či zpřístupní Poradci po celou dobu trvání závazku ze Smlouvy, a to bez prodlení.

4.10. Klient bez zbytečného odkladu informuje Poradce o všech známých rizicích vztahujících se k předmětu Smlouvy. Na vyžádání Poradce poskytne Klient tyto informace a příkazy v písemné formě.

4.11. Klient Poradci sdělí informace umožňující posoudit rozsah rizik, do kterých Poradce při poskytování Služeb vstupuje; Klient bere na vědomí, že poskytnutí zavádějících, neúplných či nepravdivých informací může mít za následek poměrné snížení povinnosti nahradit škodu způsobenou Poradcem, a to v souladu s § 2918 OZ.

4.12. Klient je povinen trvale vynakládat nejvyšší úsilí k tomu, aby nevznikla škoda jemu ani Poradci; této povinnosti ho nezbavují žádné povinnosti Poradce.

4.13. Klient neprodleně informuje Poradce o všech jednáních učiněných bez jeho vědomí v záležitostech, které jsou předmětem Smlouvy, zejména o zahájení, průběhu a výsledku kontroly, postupu pro odstranění pochybností, podání daňového tvrzení nebo o jednáních uskutečněných v souvislosti s řízením ve věci pojistného na sociální zabezpečení nebo ve věci veřejného zdravotního pojištění souvisejícího s předmětem Smlouvy. Nesplnění této povinnosti může mít za následek poměrné snížení povinnosti nahradit škodu způsobenou Poradcem, a to v souladu s § 2918 OZ.

4.14. V případě, že by orgány finanční správy či jiné kontrolní orgány zpochybňovaly právní názory vyplývající z poskytnutých konzultací a stanovisek Poradce, je povinností Klienta umožnit Poradci
vysvětlení a obhajobu těchto právních názorů včetně umožnění
Poradci obhájit své stanovisko v rámci souvisejících správních a soudních řízeních vedených proti Klientovi s využitím všech dostupných opravných prostředků, a to i v případě, že by závazkový vztah podle Smlouvy již zanikl. Nesplní-li Klient tuto povinnost, Poradce neodpovídá za škodu.

4.15. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, informacích, radách, pokynech a doporučeních, o nichž se v souvislosti poskytováním Služeb dozvěděl, a to i po ukončení závazku ze Smlouvy. Klient zejména nesmí sdělit třetím osobám bez předchozího souhlasu Poradce údaje o obsahu rad, které mu jsou Poradcem poskytovány. Povinnost mlčenlivosti Klienta se nevztahuje na případy zákonem uložené povinnosti překazit a oznámit spáchání trestného činu, a stejně tak na případy povinnosti Klienta k součinnosti s orgány činnými v trestním řízení.

4.16. Poradci náleží veškerá práva k duševnímu vlastnictví všech produktů, jež byly vypracovány při poskytování Služeb, tj. řešení, konceptů, informací a autorských práv k Výstupům. Výstupy slouží výhradně pro potřeby těch subjektů, kterým jsou určeny, a pouze pro účely, pro něž byly připraveny. Klient je oprávněn zhotovit si kopie Výstupů pro vlastní potřeby, ale nesmí tyto Výstupy nebo jejich kopie poskytnout třetím stranám, pokud není ujednáno jinak.

4.17. Klient zprošťuje Poradce mlčenlivosti o daňových záležitostech zjištěných při plnění Smlouvy vůči členům Komory daňových poradců a České advokátní komory, jakož i dalším osobám, které by mohly přispět k řádnému a plnému splnění Smlouvy a podílet se tak na hájení oprávněných zájmů Klienta:
a) v případech, v nichž Poradce uplatňuje náhradu škody způsobené Klientovi ze svého pojištění u příslušné pojišťovny;
b) v případě řízení o vymáhání pohledávek Poradce vůči Klientovi;
c) v případě, že Klient požaduje po Poradci poskytnutí svědecké výpovědi v jiném řízení;
d) v případě soudního sporu mezi Klientem a Poradcem ohledně zavinění škody nebo úhrady Služeb;
e) v případě trestního stíhání Poradce zahájeného na základě trestního oznámení či výpovědi poskytnuté Klientem nebo jeho zástupcem;
f) vůči subjektu, který řeší spor mezi Klientem a Poradcem;
g) vůči osobám, které poskytují nezbytné subdodávky při plnění Smlouvy.

4.18. Konzultace a sdělování takových údajů Poradcem třetím osobám musí být vždy vedena s maximálním ohledem na chráněné zájmy Klienta, jeho soukromí a s respektováním obchodních a jiných tajemství Klientovi činnosti.

4.19. Klient se zavazuje, že po dobu trvání Smlouvy a dobu jednoho roku od ukončení Smlouvy neuzavře s žádným zaměstnancem či bývalým zaměstnancem Poradce pracovněprávní vztah, ani žádnou formu obchodní spolupráce. Splnění tohoto závazku je Klient povinen zajistit i u všech spojených osob s Klientem. V případě porušení této povinnosti je Klient povinen uhradit Poradci smluvní pokutu ve výši 300.000, – Kč za každý případ takového porušení, přičemž případná povinnost Klienta k náhradě škody není tímto ujednáním dotčena.

5. Identifikace Klienta

5.1. Klient je povinen podrobit se identifikaci podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“). Za tím účelem předloží Poradci příslušné doklady a předá mu jejich kopie nebo umožní jejich pořízení. Klient poskytne Poradci veškerou součinnost, které je zapotřebí pro plnění povinností Poradce vyplývajících z AML zákona, a to zejména při provádění kontroly klienta ve smyslu § 9 AML zákona.

5.2. dokladů Klienta a zpracuje takto získané informace k naplnění účelu tohoto zákona

5.3. Poradce při uzavření Smlouvy identifikuje každou fyzickou osobu zastupující Klienta, který je právnickou osobou, a to za fyzické přítomnosti identifikovaného, nebo jiným způsobem dle AML zákona.

5.4. Poradce při uzavření Smlouvy identifikuje každou fyzickou osobu uvedenou Klientem jako kontaktní osobu za fyzické přítomnosti identifikovaného, nebo jiným způsobem dle AML zákona.

5.5. Klient informuje Poradce o zdrojích peněžních prostředků, pokud nebyly dosaženy řádnou podnikatelskou činností Klienta. Klient, pokud se jedná o právnickou osobu, informuje Poradce o svém skutečném majiteli a jakýchkoliv změnách v osobách skutečných majitelů.

5.6. Při identifikaci Klienta, který je:
a) fyzickou osobou, za její fyzické přítomnosti Poradce identifikační údaje zaznamená a ověří z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; současně ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti;
b) právnickou osobou, Poradce identifikační údaje zaznamená a ověří z dokladu o existenci právnické osoby a v rozsahu podle písmene a) provede za fyzické přítomnosti identifikaci fyzické osoby, která ji zastupuje v dané záležitosti; je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo ovládající osobou této právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamená i její identifikační údaje;
c) zastoupen na základě dohody o plné moci, Poradce provede za fyzické přítomnosti identifikaci zmocněnce podle písm. a) a b) a dále předložením plné moci.

5.7. Klient po dobu trvání Smlouvy informuje Poradce o veškerých změnách, které by mohly mít vliv na správnou identifikaci Klienta, a to zejména pokud jde o platnost a úplnost identifikačních údajů.

5.8. Poradce je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě:
c) že se Klient odmítne podrobit identifikaci anebo odmítne doložit dohodu o plné moci nebo z jiného důvodu nelze provést jeho identifikaci;
d) že Klient neposkytne potřebnou součinnost k naplnění účelu AML zákona nebo z jiného důvodu nelze naplnit účel tohoto zákona anebo
e) má-li Poradce důvodné pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých Klientem nebo o pravosti předložených dokladů, nebo
f) má-li Poradce podezření na podezřelý obchod dle AML zákona a Klient toto podezření nevyvrátí.

6. Náhrada škody

6.1. Poradce nahradí Klientovi škodu, pokud ji v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sám, jeho zástupce nebo pracovník. Poradce se odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze vyžadovat.

6.2. Poradce není povinen hradit Klientovi škodu, způsobil-li ji sám Klient porušením Smlouvy nebo těchto Podmínek.

6.3. Poradce je pojištěn na odpovědnost za škodu, která by mohla Klientovi vzniknout v souvislosti s výkonem daňového poradenství. Pojistitel a výše pojistné částky jsou uvedeny ve Smlouvě, popř. objednávce.

6.4. Škodou se rozumí majetková újma Klienta, která mu vznikla v souvislosti s činností Poradce v rámci uzavřené Smlouvy dle ust. § 3 odst. 3 ZoDP. Výše náhrady škody je limitována výší pojistné částky uvedené ve Smlouvě, popř. objednávce. V případě, kdy Poradce poskytl Klientovi písemně závazný právní názor, výše případné náhrady škody způsobené jeho nesprávností zároveň nepřesáhne částku ve výši padesátinásobku smluvní odměny uhrazené Klientem za jeho zpracování. Případnou vyšší náhradu škody je nutno samostatně písemně sjednat.

6.5. Jsou-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji omezit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. Má-li dojít či dojde-li ke vzniku škody v důsledku rozhodnutí či zásahu správního orgánu, zavazuje se Klient využít všech dostupných opravných prostředků v rámci správních či soudních řízeních k tomu, aby byly rozhodnutí či zásah zvráceny, lze-li to po Klientovi důvodně požadovat s ohledem na doporučení Poradce.

6.6. Poradce není povinen hradit škodu, pokud byla způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správě daní či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcem. To se neuplatní v případě, že Klient jednal na základě pokynu či informace od Poradce.

6.7. Při zastupování Klienta Poradce neodpovídá za škodu, která vznikne Klientovi v důsledku chybné formy podání, které učinil Klient sám vůči orgánům finanční správy, a to jinak než elektronicky, ačkoliv měl tuto povinnost podle příslušných ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

6.8. Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Klient se zavazuje poskytnout Poradci a pojišťovně při šetření pojistné události veškerou nezbytnou součinnost.

6.9. Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

6.10. Poradce nehradí škodu vzniklou v důsledku rizika, které předem identifikoval, včetně případů, kdy Klienta informuje o riziku vyplývajícím z možného odlišného výkladu právních předpisů finančními orgány nebo soudem, a Klient se přesto rozhodne, že toto riziko ponese. Toto rozhodnutí Klienta může mít podobu výslovného souhlasu nebo i nečinnosti Klienta v případě, že je Poradcem prokazatelně vyzván, aby sdělil svůj případný nesouhlas s navrženým postupem.

6.11. Poradce neodpovídá ani neručí za zákonnost postupů a obchodních aktivit Klienta.

6.12. Poradce neodpovídá ani neručí za včasnost a správnost placení daní a pojistného Klientem, není-li tak činěno na základě pokynu či informace od Poradce.

7. Plná moc

7.1. Dohoda o plné moci musí obsahovat jednoznačnou identifikaci Klienta a Poradce. Plná moc musí dále obsahovat vymezení předmětu a rozsahu plné moci, datum jejího udělení, účinnost, případně dobu platnosti a podpis.

7.2. Úřední ověření totožnosti Klienta a Poradce je na dohodě o plné moci nezbytné pouze pokud to vyžaduje právní předpis, nebo si to Poradce vyžádá.

7.3. Zastupování na základě dohody o plné moci nevylučuje, aby Klient jednal sám, přitom platí článek 4.13. těchto Podmínek.

7.4. Zmocnění zaniká:
a) ke dni ukončení platnosti Smlouvy;
b) je-li odvoláno Klientem;
c) je-li vypovězeno Poradcem;
d) uplynutím doby, bylo-li sjednáno na dobu určitou;
e) provedením jednání, pro která byla udělena;
f) splněním účelu, na který bylo omezeno;
g) smrtí Klienta či Poradce nebo v případě, že je Klientem právnická osoba, jejím zánikem bez právního nástupce.

7.5. V případě, že Klient zmocnění odvolá, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat Poradce. Obdobně postupuje Poradce v případě, že zmocnění vypoví nebo odmítne.

8. Vedení spisu a nakládání s důvěrnými informacemi

8.1. Poradce je oprávněn vést spisovou evidenci o výkonu Služeb.

8.2. Spisovou evidencí se rozumí písemnosti a datové soubory, které zůstávají Poradci pro jeho potřebu.

8.3. Při vedení spisu Poradce postupuje s odbornou péčí, přitom není povinen uchovávat doklady, písemnosti a podání Klienta, není-li mezi stranami dohodnuto jinak.

8.4. Klient bere na vědomí a souhlasí se shromažďováním a zpracováním údajů Poradcem o své osobě v souvislosti s výkonem Služeb, vedením spisu a plněním povinností podle zvláštních předpisů (např. AML zákona). Zrušení souhlasu se shromažďováním a zpracováním údajů Klientem je pro Poradce důvodem k odstoupení od Smlouvy.

8.5. Klient souhlasí, resp. bere na vědomí s uchováváním důvěrných informací, jako jsou osobní údaje jeho zaměstnanců, dodavatelů, klientů a dalších osob Poradcem, a to za účelem zajištění řádného
poskytování Služeb. Za důvěrné informace se dále považují také
veškeré informace důvěrného charakteru nebo předmětu obchodního tajemství, veškerá komunikace mezi Klientem a Poradcem, informace o výši odměny, která byla od klienta získána v souvislosti s poskytováním Služeb. Poradce se zavazuje použít takových technických a organizačních prostředků, které zajistí ochranu osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a GDPR. Zásady zpracování osobních údajů jsou k dispozici na stránkách www.kodap.cz.

8.6. Bez předchozího souhlasu druhé strany neposkytne Poradce ani Klient třetím osobám jakékoliv důvěrné informace uvedené v čl. 8.5.

8.7. Důvěrné informace získané od Klienta budou použity pouze za účelem poskytování a přijímání Služeb.

9. Doručování

9.1. Korespondence mezi Klientem a Poradcem se doručuje osobně, poštovní přepravou, kurýrní službou nebo za použití datové schránky, datového úložiště či e-mailu, a to za podmínek sjednaných ve Smlouvě.

9.2. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání (§ 573 OZ).

9.3. Doručuje se na adresy uvedené ve Smlouvě nebo na jinou adresu, kterou Klient Poradci písemně oznámí.

9.4. Poradce nenese jakoukoliv odpovědnost za jednání na základě stávajících, nikoliv nových a aktuálních, kontaktních údajů Klienta, o jejichž změně nebyl Poradce Klientem včas informován.

10. Odměna

10.1. Poradce má nárok na odměnu za poskytnuté Služby a na úhradu hotových výdajů. Odměna Poradce je sjednána Smlouvou v podobě hodinových sazeb, paušální odměny, režijního paušálu, pevné ceny nebo jejich kombinace. Smlouva může stanovit i jiný způsob určení odměny.

10.2. Je-li sjednána paušální odměna, potom zahrnuje běžné režijní náklady Poradce, zejména náhrady za administrativní práce, využívání osobního vozidla v obci sídla Poradce, výpočetní techniky, software, informačních databází, pojištění apod. Podle podmínek Smlouvy může paušální odměna zahrnovat plný nebo limitovaný rozsah Služeb za sjednané období.

10.3. Režijní paušál může být sjednán zejména v případě dlouhodobého zastupování Klienta v daňovém, správním či soudním řízení se státními orgány. Režijní paušál se sjednává vedle ceny za Služby a pokrývá především režijní náklady Poradce související s převzetím, evidencí a údržbou zmocnění, doručováním korespondence Klientovi, jakož i další drobné související administrativní náklady.

10.4. Paušální odměna a režijní paušál nezahrnují úhrady správních a jiných poplatků, cestovní výdaje při jízdě mimo obec sídla Poradce a náklady na ubytování pracovníků Poradce nezbytné pro poskytování Služeb Klientovi. Paušální odměna a režijní paušál dále nezahrnují vyžádané subdodávky, znalecké posudky, překlady a tlumočení, přepisy textů dodaných Klientem, platby za ověření listin a odměny notářů. Paušální odměna a režijní paušál rovněž nezahrnují režijní náklady vynaložené nad rámec běžných Služeb, jako jsou poplatky spojům ve větším rozsahu, vyžádané mimořádné náklady na kopírování listin a spotřební materiál. Klient je Poradci uhradí v prokázané výši, za předpokladu jejich účelného a hospodárného vynaložení.

10.5. Daň z přidané hodnoty není součástí odměny sjednané nebo stanovené dle čl. 10.1. až 10.4. Je-li Poradce povinen odvést daň z přidané hodnoty, tato daň se k odměně připočte.

10.6. Čas strávený pracovníky Poradce na cestách provedených pro účely výkonu Služeb mimo sídlo Poradce je účtován ve výši 50 % hodinových sazeb příslušných pracovníků.

10.7. Sjednané ceny může Poradce upravit. Takto upravené ceny se uplatňují nejdříve po uplynutí tří měsíců od prvního dne měsíce následujícího po měsíci doručení změny cen Klientovi. Poradce je
stejným způsobem oprávněn změnit zařazení svých pracovníků
v návaznosti na jejich odborný a kvalifikační růst.

10.8. Pokud Klient na takovou změnu cen a zařazení pracovníků dle čl. 10.7. nepřistoupí, může Klient závazek vypovědět s jednoměsíční výpovědní dobou ve lhůtě 15 dnů od doručení změny cen, která počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci doručení výpovědi, kdy budou zachovány původní výše odměn a zařazení pracovníků. Nevypoví-li Klient Smlouvu dle tohoto odstavce, má se za to, že se změnou souhlasí.

10.9. Výše odměny obvykle vyjadřuje odbornou a časovou náročnost Služeb, jakož i rozsah odpovědnosti Poradce. Pro sdělení právního názoru s významnými daňovými dopady proto Poradce může žádat samostatné cenové ujednání s ohledem na nutný vynaložený čas a na riziko s tím související.

10.10. Jestliže je pro řešení specifických nebo odborně či časově náročných zadání Klienta nutné použít subdodávku služeb jiných specialistů a cena takovéto subdodávky se odchyluje od ceny sjednané ve Smlouvě, Poradce je na to povinen Klienta upozornit.

10.11. Odměna je splatná měsíčně pozadu, na základě daňového dokladu vystaveného Poradcem. Lhůta splatnosti je stanovena na 10 dnů.

10.12. V případě, že je od Poradce požadován jednorázově větší než obvyklý rozsah Služeb, má právo na zaplacení přiměřené zálohy nebo kauce i bez předchozího sjednání. Poradce v takovém případě vystaví samostatnou zálohovou fakturu s přiměřenou lhůtou splatnosti. Zaplacenou zálohu nebo kauci Poradce vyúčtuje nejpozději po ukončení poskytování souvisejících Služeb.

10.13. Započtení pohledávek Poradce za Klientem je přípustné pouze s nespornými nebo pravomocně zjištěnými pohledávkami Klienta za Poradcem.

10.14. Při opakovaném nedodržení termínu plateb má Poradce vedle nároku na úhradu úroku z prodlení též nárok uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z výše platby, se kterou je Klient v prodlení.

10.15. Po odstoupení od Smlouvy má Poradce právo provést vyúčtování v souladu s cenovými ujednáními. V den následujícím po dni, v němž bylo Klientovi toto vyúčtování doručeno, se stávají splatnými všechny pohledávky Poradce.

11. Vznik a zánik Smlouvy

11.1. Právní vztah mezi Poradcem a Klientem vzniká uzavřením Smlouvy.

11.2. Smlouva uzavřená na dobu určitou zaniká uplynutím sjednané doby.

11.3. Smlouva zaniká splněním předmětu Smlouvy.

11.4. Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou může kterákoli smluvní strana vypovědět i bez uvedení důvodů. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počne plynout od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k doručení výpovědi. Smlouvu lze ukončit kdykoli také dohodou.

11.5. Smlouva zaniká také v případech uvedených v odst. 3.13., 5.8., 8.4. nebo 10.8. těchto Podmínek.

11.6. Smlouva zaniká také zánikem Poradce nebo Klienta – právnické osoby bez právního nástupce nebo smrtí Klienta – fyzické osoby.

11.7. Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení Smlouvy vrátit si vzájemně veškeré písemnosti, které jim náleží. Při ukončení
Smlouvy má Poradce právo provést konečné vyúčtování v
souladu s cenovými ustanoveními Smlouvy a žádat od Klienta zaplacení všech svých pohledávek ještě před předáním všech svých výsledků práce a poskytnutých služeb.

11.8. Pokud má Klient uhrazené veškeré závazky vůči Poradci, při ukončení smluvního vztahu se smluvní strany domluví na způsobu předání zpracovaných dat Klientovi. Není-li ujednáno jinak, odstraní Poradce tato data a údaje ze svých technických zařízení do 5 let od ukončení Smlouvy, neukládá-li mu zákon lhůtu delší.

11.9. Po zániku Smlouvy zůstávají v platnosti všechna ustanovení těchto Podmínek a Smlouvy, z jejichž obsahu je zřejmé, že se mohou vztahovat na skutečnosti, jež nastanou až po skončení Smlouvy, pokud tyto skutečnosti mají svůj původ ve Smlouvě a Podmínkách. Jde zejména o otázky odpovědnosti Poradce, mlčenlivosti, náhrady škod a vzájemné informovanosti.

12. Zvláštní ujednání pro spotřebitelské smlouvy

12.1. Tento článek se aplikuje na případy, kdy je uzavřena Smlouva mezi Poradcem a Klientem-spotřebitelem. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Poradcem nebo s ním jinak jedná.

12.2. Práva a povinnosti stran ohledně práv z vadného plnění týkající se Služeb se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

12.3. Reklamaci Služeb je Klient oprávněn a zároveň povinen uplatnit u Poradce na adrese jeho sídla, popř. elektronicky na e-mailu info@kodap.cz, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy měl Klient možnost se s předmětem reklamace (výsledek služby) seznámit a vadu zjistit. Klient je povinen v rámci reklamace uvést své jméno, datum uplatnění reklamace, obsah reklamace, tj. konkrétní popis vady, a požadovaný způsob vyřízení reklamace.

12.4. Poradce je povinen vyřešit reklamaci nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace, která bude obsahovat veškeré potřebné náležitosti. Poradce vydá Klientovi písemné potvrzení o způsobu vyřízení reklamace.

12.5. Poradce tímto informuje Klienta o tom, že mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi Poradcem a Klientem vyplývajícím ze Smlouvy je pověřena Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu, kde může klient nalézt bližší informace k mimosoudnímu řešení sporů, je www.coi.cz.

12.6. Je-li Smlouva mezi Poradcem a Klientem uzavřena na dálku nebo mimo provozovnu ve smyslu § 1820 OZ, je Klient oprávněn od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Poradce začne v takovém případě s plněním Smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy pouze za předpokladu, že jej o to Klient výslovně v textové podobě požádá. Byl-li již předmět Smlouvy splněn dle předchozí věty, ztrácí Klient možnost od Smlouvy odstoupit v uvedené čtrnáctidenní lhůtě.

12.7. Odstoupí-li Klient od Smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo provozovnu Poradce a Poradce s plněním na základě výslovné žádosti Klienta dle předchozího odstavce druhé věty započal před uplynutím lhůty k odstoupení od Smlouvy, uhradí Klient Poradci poměrnou část sjednané odměny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy.

13. Ostatní ujednání

13.1. Obsah Smlouvy a těchto Podmínek je považován za důvěrný. Smluvní strany nejsou oprávněny seznamovat s ním osoby, které k tomu neprokážou právní nárok.

13.2. Smluvní ujednání má vždy přednost před ustanovením těchto Podmínek.

13.3. Podmínky je Poradce oprávněn jednostranně v přiměřeném rozsahu měnit s tím, že jakoukoliv takovou změnu je Poradce povinen Klientovi oznámit prostřednictvím doručení na e-mail či do datové schránky Klienta. V případě, že Klient se změnou podmínek nebude souhlasit, je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět do 15 dnů od doručení změny Podmínek s tím, že výpovědní lhůta je shodná s výpovědní lhůtou dle čl. 10.8. Podmínek, přičemž se po tuto dobu aplikují na smluvní vztah dosavadní Podmínky.

13.4. V případech, které nejsou upraveny těmito Podmínkami jinak, jsou změny Smlouvy možné pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma stranami.

Schváleno statutárními zástupci společností KODAP dne 9.4.2024.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?