NEWSLETTER ODEBÍRAT
KODAP

Edtas magazín pro čerpací stanice – 4/2021

Obsah

» Rok plný změn

Pro rok 2021 nachystalo Ministerstvo financí ČR prostřednictvím daňového balíčku spoustu změn a novinek, které mají vliv na výdělky provozovatelů čerpacích stanic i jejich zaměstnanců. Nepřehlédli jste nějakou?

» Kurzarbeit nově součástí právního řádu ČR

S účinností od 01.07.2021 doznala na základě novely zákona o zaměstnanosti změny úprava příspěvku v době částečné práce (dříve částečné nezaměstnanosti), který je známý jako tzv. kurzarbeit.

» Opětovné prodloužení prominutí DPH u filtračních polomasek a respirátorů

Ministerstvo financí opět rozhodlo o prodloužení prominutí DPH u filtračních polomasek a respirátorů i na období od 1. 9. 2021 do 31. 10. 2021.

» Jak by měla probíhat kontrola inspektorátu práce

Kontroly ze strany inspektorátu práce nejsou výjimečné a zaměstnavatelé by na ně měli být připraveni nejenom z hlediska splnění svých zákonných povinností, ale i z hlediska vědomosti o svých právech a povinnostech kontrolujícího orgánu v průběhu samotné kontroly.

» Doba čerpání otcovské se od roku 2022 prodlužuje

Novelou zákona o nemocenském pojištění s účinností od 1. ledna 2022 dochází k prodloužení doby čerpání dávky otcovské poporodní péče, a to na dva týdny.

» Nová sleva na dani z příjmu z titulu zastavených exekucí

U dlouhotrvajících neúspěšných exekucí pohledávek do 1.500 Kč nově podle novely exekučního řádu budou věřitelé vyzýváni ke složení zálohy na náklady exekuce.

» Začínáme s provozováním čerpací stanice

Jaké nezbytné kroky spojené se zahájením podnikání jako OSVČ by měl nový provozovatel čerpací stanice učinit? Není toho málo, co všechno je potřeba vyřídit.

» Potřebuje čerpací stanice obchodní plán?

Nedávno jsme se vrátili z letní dovolené a už nám klepe na dveře konec roku. Podzim je spojen s plánováním na příští rok. Nenechte obchodní výsledky vaší čerpací stanice ve hvězdách a vytvořte si obchodní plán na rok 2022!

Poslední čtvrtletí letošního roku je tu a hned první článek vám nabídne malou rekapitulaci nejdůležitějších daňových změn tohoto roku. Pokud na čerpací stanici teprve začínáte je pro vás připraven článek o tom, co vše je potřeba na začátku podnikání vyřídit. A nejen pro ostřílené provozovatele uvádíme článek, jak si vytvořit obchodní plán na další rok. Je nejvyšší čas.

Barevný podzim přeje
Vaše eurodata

Rok plný změn

Pro rok 2021 nachystalo Ministerstvo financí ČR prostřednictvím daňového balíčku spoustu změn a novinek, které mají vliv na výdělky provozovatelů čerpacích stanic i jejich zaměstnanců. Většinou jde o změny příjemné. Nepřehlédli jste nějakou? Další řádky vám nabízejí stručný přehled.

V rámci daňového balíčku 2021 mohou provozovatelé čerpacích stanic těžit jednak ze zvýšené hodnotové hranice pro hmotný majetek a také z možnosti využít mimořádné odpisy, prostřednictvím kterých lze nově pořízený majetek zahrnout do daňově účinných nákladů podstatně rychleji.

Změny v odpisování

Změna v odpisování dlouhodobého majetku je nejen pro provozovatele čerpacích stanic jistě příjemná. Hmotný majetek zahrnutý do podnikání, zařazený v první a druhé odpisové skupině a zároveň pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 je možné do nákladů zahrnout rychleji prostřednictvím tzv. mimořádných odpisů.

Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině lze odepsat za 24 měsíců, přičemž za prvních 12 měsíců se odpisy uplatní rovnoměrně do výše 60 % ze vstupní ceny a v dalších 12 měsících se odepíše zbylých 40 % vstupní ceny. Provozovatelé čerpacích stanic tuto změnu pravděpodobně nejčastěji aplikují na pořízení osobních automobilů. Hmotný majetek zařazený do první odpisové skupiny, do které spadají například mobilní telefony a notebooky, lze odepsat již za 12 měsíců.

Je však potřeba dbát na to, že mimořádné odpisy si může uplatnit pouze poplatník, který je prvním odpisovatelem tohoto majetku. Tyto odpisy se tedy týkají výhradně nového hmotného majetku pořízeného v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021.

Další změna představuje trvalé zvýšení hranice hmotného majetku pro účely zákona o daních z příjmů a to ze 40 tisíc korun na 80 tisíc korun. Majetek, jehož pořizovací cena je nižší než 80 tisíc korun, lze nyní zahrnout do daňových nákladů jednorázově a není potřeba jej daňově odpisovat. Stejná hranice platí i pro technické zhodnocení hmotného majetku.

Zpětné uplatnění daňové ztráty

Další novinkou je to, že od roku 2020 si lze zpětně uplatnit daňovou ztrátu. Pokud provozovatelům čerpacích stanic za rok 2020 vznikla ztráta, mohli si ji uplatnit tak, že za rok 2019 anebo za rok 2018 podali dodatečná daňová přiznání. Pokud tak učinili, daň zaplacená za tyto roky byla po zpětném uplatnění ztráty vykazována jako vratitelný přeplatek. O přeplatek je nutné příslušný finanční úřad požádat. Pokud ztráta byla vyšší, provozovatelé čerpacích stanic ji budou moci douplatnit v dalších obdobích.

Paušální daň pro OSVČ

Díky paušální dani mohou podnikající fyzické osoby uhradit jednou paušální platbou daň z příjmů a sociální i zdravotní pojištění, aniž by museli podávat daňová přiznání a přehledy OSVČ. Paušální daň je pro rok 2021 stanovena na 5 469 Kč měsíčně. Částka se skládá ze sociálního pojištění ve výši 2 976 Kč, zdravotního pojištění ve výši 2 393 Kč a daně z příjmů, která je ve výši pouhé stokoruny. Tato novinka může být pro některé drobné podnikatele zajímavá, je ale málo pravděpodobné, že provozovatelé čerpacích stanic na ni dosáhnou. O vstup do paušálního režimu mohly zažádat OSVČ, které, mimo řadu jiných podmínek, měly v roce 2020 příjmy do 1 mil. Kč a zároveň nejsou plátci DPH.

Zvýšení maximálního odpočtu darů od základu daní z příjmů

Začátkem letošního roku byla přijata novela zákona o daních z příjmů, která pro roky 2020 a 2021 dočasně zvýšila maximální odpočet darů od základu daní z příjmů z 15 % u fyzických osob a z 10 % u právnických osob na 30 % z daňového základu. Pokud provozovatelé čerpacích stanic darují konkrétním osobám a organizacím prostředky na stanovené účely, mohou si nyní daňově odečíst vyšší částku.

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a prodloužení časového testu

V daních z příjmů od roku 2021 dále došlo ke změnám přijatým spolu se zrušením daně nabytí nemovitých věcí. Méně vítanou změnu představuje prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z nemovitých věcí z 5 na 10 let. Tato nevýhoda by měla mít vliv na osoby, které pořídily nemovitost za účelem ji v blízké době prodat.

Daňové výhody pro zaměstnance

Od ledna roku 2021 byla zrušena superhrubá mzda a zároveň byla zvýšena daňová sleva na poplatníka z 2 070 Kč na 2 320 Kč měsíčně. Pokud by kupříkladu zaměstnanec na čerpací stanici pobíral hrubou mzdu ve výši 30 tisíc Kč měsíčně a uplatňoval pouze základní slevu na poplatníka, jeho čistá mzda v roce 2020 činila 22 740 Kč, ale od ledna 2021 jeho čistá mzda činí 24 520 Kč, což je o 1 780 Kč za měsíc více. Sazba daně z příjmů fyzických osob je od ledna tohoto roku stanovena na 15 % a zároveň byla zavedena druhá, zvýšená 23% sazba, která nahradila tzv. solidární daň. Zvýšené sazbě daně bude podléhat část základu daně nad 141 764 Kč měsíčně, tedy čtyřnásobku průměrné hrubé mzdy.

Mnozí zaměstnavatelé uvítali zavedení stravenkového paušálu. Jedná se o možnost osvobodit peněžitý příspěvek na stravování u zaměstnance do určité výše. Pokud se zaměstnavatel rozhodne svým zaměstnancům vyplácet stravenkový paušál, poskytne jim tak daňově zvýhodněný příspěvek, který bývá zahrnut přímo ve vyplácené mzdě. Výhodou je, že stravenkový paušál je osvobozen od daně i pojistného. Pokud se provozovatel čerpací stanice rozhodl pro stravenkový paušál, měl by pamatovat na to, že je potřeba provést úpravu vnitřního předpisu. Podmínkou pro daňovou uznatelnost poskytnutého příspěvku je, stejně jako u stravenek to, aby zaměstnanec odpracoval alespoň tři hodiny za směnu. Stravenkový paušál je možné, při splnění podmínky minimálního počtu odpracovaných hodin, poskytnout i brigádníkům, tj. zaměstnancům pracujícím na dohody.

Maximální částka stravenkového paušálu, která je osvobozena od daně z příjmů ze závislé činnosti, činí 75,60 Kč, daňově nejoptimálnější hodnota stravenky v roce 2021 je 137 korun. Pokud je provozovatel čerpací stanice zároveň jednatelem v obchodní společnosti a má-li ve smlouvě o výkonu funkce vymezenou pracovní dobu, která je následně i odpracována a evidována, lze mu poskytnout peněžitý příspěvek na stravování za stejných podmínek jako zaměstnancům.

Změna daňového zvýhodnění na děti

Daňové zvýhodnění na druhé dítě se zvyšuje z částky 19 404 Kč za rok na částku 22 320 Kč a na třetí a další dítě se daňové zvýhodnění zvyšuje z 24 204 Kč za rok na 27 840 Kč. Zvýšení daňového zvýhodnění na děti zákon o daních z příjmů upravuje již pro zdaňovací období 2021. Na základě znění přechodného ustanovení bude navýšení daňového zvýhodnění na děti aplikováno až po skončení zdaňovacího období tohoto roku. U zaměstnanců se v průběhu tohoto roku nic měnit nebude a zvýšení částek daňového zvýhodnění na děti bude promítnuto až po skončení roku v rámci ročního zúčtování záloh nebo v daňovém přiznání. Byl také zrušen maximální limit pro výplatu měsíčního daňového bonusu na dítě, zrušení limitu se však použije poprvé až při výpočtu zálohy na daň za měsíc leden 2022. Pro zaměstnavatele to znamená, že zaměstnancům v tomto roce nemohou na měsíčním daňovém bonusu vyplatit vyšší částku než 5 025 Kč měsíčně.

daňově poradenské společnosti KODAP

Kurzarbeit nově součástí právního řádu ČR

S účinností od 01.07.2021 doznala na základě novely zákona o zaměstnanosti změny úprava příspěvku v době částečné práce (dříve částečné nezaměstnanosti), který je známý jako tzv. kurzarbeit. Kurzarbeit by měl pro zaměstnavatele oproti dosavadní úpravě a dočasnému krizovému programu ANTIVIRUS přinést stabilnější možnost řešení významnějších negativních situací (ekonomická recese, živelní pohromy, epidemie, kybernetické útoky). Existenci těchto situací, a tedy aktivaci podmínky pro poskytování příspěvku stanoví vláda ČR svým nařízením vždy v návaznosti na aktuální stav.

Základní podmínkou poskytnutí příspěvku je, že zaměstnavatel v důsledku potvrzené krizové situace svým zaměstnancům přiděluje práci pouze v rozsahu 20-80 %, přičemž zaměstnancům vyplácí náhradu mzdy v minimální výši 80 % jejich průměrného výdělku. Na náhradu mzdy a odvodů obdrží zaměstnavatel od státu za splnění dalších stanovených podmínek příspěvek ve výši 80 % vyplacených náhrad. Příspěvek bude moci činit max. 1,5 násobek celostátní průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předcházejícího roku. Maximální doba podpory činí jeden rok.

daňově poradenské společnosti KODAP

Opětovné prodloužení prominutí DPH u filtračních polomasek a respirátorů

Ministerstvo financí opět rozhodlo o prodloužení prominutí DPH při dodání v tuzemsku, pořízení z JČS a při dovozu ze třetích zemí vybraného zboží, zejména filtračních polomasek třídy alespoň FFP2, respirátorů i příslušenství k polomaskám a respirátorům, a to i na období od 1. 9. 2021 do 31. 10. 2021. Plný text rozhodnutí byl zveřejněn ve Finančním zpravodaji 31/2021.

Původní rozhodnutí, která jsou tímto rozhodnutím prodlužována, jsou uveřejněna ve Finančním zpravodaji 16/2021, ve Finančním zpravodaji 18/2021, ve Finančním zpravodaji 23/2021 a Finančním zpravodaji 25/2021.

Opět připomínáme, že pokud plátce uvede na daňový doklad daň na výstupu, která je rozhodnutím MF prominuta, je povinen tuto daň přiznat (uvést do daňového přiznání) a současně příjemce tohoto zboží si nemůže odpočet uplatnit. Chybně přiznanou daň však lze opravit postupem podle § 43 ZDHP.

daňově poradenské společnosti KODAP

Jak by měla probíhat kontrola inspektorátu práce

Kontroly ze strany inspektorátu práce nejsou výjimečné a zaměstnavatelé by na ně měli být připraveni nejenom z hlediska splnění svých zákonných povinností, ale i z hlediska vědomosti o svých právech a povinnostech kontrolujícího orgánu v průběhu samotné kontroly.

Předně je k provedení kontroly v oblasti zaměstnanosti příslušný pouze inspektorát práce a v oblasti nelegálního zaměstnávání též celní úřad. Společně s nimi se může kontroly účastnit i jiný orgán, jako např. ČOI nebo Policie ČR, přičemž každý orgán se musí prokázat pověřením ke kontrole. Přítomnost jakékoliv další osoby při kontrole musí být navíc odůvodněna, a i tato osoba musí předložit pověření ke kontrole. Kontrolní orgán musí o kontrole informovat vedení firmy a umožnit mu účastnit se kontroly. Nelze tak provádět kontrolu mezi zaměstnanci bez jeho vědomí. Do té doby je možné kontrolnímu orgánu dokonce odepřít vstup do závodu.

Zároveň je při kontrole v provozu firmy povinen kontrolní orgán dodržovat veškeré zásady bezpečnosti na daném pracovišti včetně případného nošení ochranných pomůcek. Dále kontrolní orgán může pořizovat záznamy či požadovat vysvětlení od zaměstnanců pouze v tom rozsahu, v jakém souvisí tyto skutečnosti se samotnou kontrolou a není oprávněn cokoliv z kontroly bez souhlasu kontrolovaného zveřejňovat.

Výstupem kontroly je pak protokol o kontrole, který se následně kontrolované osobě zasílá, přičemž ta má možnost proti němu podat písemně námitky, nesouhlasí-li s postupem kontrolního orgánu či s obsahem samotného protokolu.

Byť lze doporučit kontrolovaným osobám poskytovat kontrolním orgánům v rámci kontroly potřebnou součinnost, je třeba zároveň chránit svá práva tak, aby kontrolní orgán nevybočoval z mezí stanovených zákonem.

daňově poradenské společnosti KODAP

Doba čerpání otcovské se od roku 2022 prodlužuje

Novelou zákona o nemocenském pojištění s účinností od 1. ledna 2022 dochází k prodloužení doby čerpání dávky otcovské poporodní péče. Tzv. otcovská náleží rodiči dítěte, který je zapsán v rodném listu dítěte a zároveň byl účasten po určitou dobu nemocenského pojištění. V roce 2021 a v předchozích letech bylo možné otcovskou čerpat kdykoliv v prvních šesti týdnech (v tzv. šestinedělí) po narození dítěte v délce jednoho kalendářního týdne. Od 1.1.2022 se však tato doba prodlužuje na dva týdny.

Dále dochází k prodloužení lhůty pro čerpání otcovské o kalendářní dny, po které bylo dítě v prvních šesti týdnech hospitalizováno. To prakticky znamená, že bude možné otcovskou čerpat případně i po uplynutí prvních šesti týdnů.

daňově poradenské společnosti KODAP

Nová sleva na dani z příjmu z titulu zastavených exekucí

U dlouhotrvajících neúspěšných exekucí pohledávek do 1.500 Kč nově podle novely exekučního řádu (zákon č. 286/2021 Sb.) budou věřitelé vyzýváni ke složení zálohy na náklady exekuce. Nebude-li záloha složena, pak exekutor takovou exekuci zastaví.

U takto zastavených exekucí náleží věřiteli náhrada ve výši 30 % vymáhané pohledávky, resp. jistiny, tj. částky bez příslušenství (úroků) a náhrady nákladů. Tato náhrada bude poskytnuta formou slevy na dani z příjmů.

Od roku 2023 budou obdobně zastavovány i neúspěšné exekuce s původním dluhem nad 1.500 Kč.

daňově poradenské společnosti KODAP

Začínáme s provozováním čerpací stanice

Jaké nezbytné kroky spojené se zahájením podnikání jako OSVČ by měl nový provozovatel čerpací stanice učinit? Není toho málo, co všechno je potřeba vyřídit. Mnohé účetní firmy rády nabídnou pomocnou ruku. Pokud se však nový podnikatel rozhodne pustit se do toho na vlastní pěst, nevyhne se následujícím úředním úkonům.

Živnostenský úřad

Jedny z prvních kroků budoucího provozovatele na čerpací stanici by měly vést na živnostenský úřad, který vydá potřebné živnostenské oprávnění k provozování čerpací stanice. Provozování čerpací stanice je volnou živností, což znamená, že není potřeba dokládat například odbornou způsobilost, vzdělání a odbornou praxi. Je potřeba si s sebou vzít občanský průkaz a 1.000 Kč na správní poplatek.

Jednotný registrační formulář

Na živnostenském úřadě je možné vyplnit tzv. jednotný registrační formulář, pomocí kterého budoucí provozovatel čerpací stanice získá nejen živnostenské oprávnění, ale také zde může učinit oznámení zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení, případně se i registrovat k dani z příjmu fyzických osob a k silniční dani. Jednotný registrační formulář vyplní úřednice přímo u přepážky a elektronicky jej odešle na příslušné instituce. Nový provozovatel tak jistě uvítá možnost vynechání návštěv několika úřadů.

Pokud by budoucí provozovatel registraci a ohlášení pomocí jednotného registračního formuláře neučinil, byl by povinen tyto úkony učinit jednotlivě na finančním úřadu, správě sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovně. Registrace ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění by měla proběhnout do 8 dnů, od kdy provozovatel ČS začal s podnikáním. Registrace k dani z příjmu na finančnímu úřadě by měla být provedena do 15 dnů. Pokud by provozovatel čerpací stanice potřeboval být ke dni zahájení provozu plátcem DPH, je vhodné podat žádost o registraci minimálně 30 dní dopředu, neboť takovou lhůtu mají úředníci finančního úřadu pro vyřízení žádosti.

Sociální a zdravotní pojištění

Pokud provozovatel čerpací stanice podniká jako OSVČ hlavní, platí již od prvního měsíce zahájení své činnosti alespoň minimální zálohy, které pro rok 2021 činí 2.588 Kč na sociální pojistné a 2.393 Kč na zdravotní pojistné. Pokud je podnikání jeho vedlejší činností, platí na sociální pojištění minimální zálohy ve výši 1.036 Kč měsíčně, zálohy na zdravotní pojistné není v tomto případě potřeba v průběhu roku platit.

Silniční daň

K silniční dani se mohou provozovatelé čerpací stanice zaregistrovat pomocí jednotného registračního formuláře na živnostenském úřadu nebo na místně příslušném finančním úřadu. Tuto registraci by měli provést ti podnikatelé, kteří budou pro své podnikání používat vozidlo. Je potřeba počítat s tím, že bude nutné hradit pravidelné čtvrtletní zálohy na silniční daň.

Daň z přidané hodnoty

Pokud se budoucí provozovatel rozhodne být plátcem daně z přidané hodnoty, provede registraci k této dani pomocí Žádosti o dobrovolnou registraci k DPH na příslušném finančním úřadě. Žádost mohou budoucí provozovatelé čerpací stanice nalézt na stránkách finanční správy. Aby registrace probíhala co nejhladčeji, je doporučováno k registraci připojit Přílohu přihlášky k registraci, kterou je taktéž možno nalézt na webových stránkách finanční správy. Pokud má provozovatel čerpací stanice datovou schránku zřízenou pro podnikání, je potřeba zaslat žádost i přílohu pomocí této datové schránky. Je pravděpodobné, že některé finanční úřady pro udělení dobrovolné registrace budou po budoucích provozovatelích čerpací stanice požadovat i další dokumenty, například uzavřenou smlouvu o nájmu čerpací stanice, smlouvu s účetní firmou, smlouvu o vedení podnikatelského účtu apod.

Registrace k ostatním daním

Mimo registraci k dani z přidané hodnoty je potřeba na místně příslušném finančním úřadě provést i registraci k dani z příjmu fyzických osob, případně se i zaregistrovat jako plátce daně z příjmů ze závislé činnosti anebo daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud bude mít nový provozovatel zaměstnance nebo brigádníky.

Martina Misařová, KODAP s.r.o

Potřebuje čerpací stanice obchodní plán?

Nedávno jsme se vrátili z letní dovolené a už nám klepe na dveře konec roku. Podzim je spojen s plánováním na příští rok. Nenechte obchodní výsledky vaší čerpací stanice ve hvězdách a vytvořte si obchodní plán na rok 2022!

K čemu mi bude obchodní plán?

Zdá se Vám, že obchodní plán je dobrý akorát tak pro banku, když žádáte o úvěr? Podnikatelský plán o několika desítkách stran se hodí v začátku každého podnikání a měl by být nedílnou součástí každého nového projektu. Sepsat si a ujasnit, čeho chci dosáhnout a jak rychle, zvážit možná rizika a úskalí, kterým bude nutno čelit. A samozřejmě, přesvědčit jeho pomocí budoucí investory. V průběhu podnikání se však již jen hrstka drobných podnikatelů vrací k podobnému dokumentu. Práce je tolik, že na rozsáhlé a složité plánování prostě nezbývá čas.

Absence obchodního plánu však patří k častým příčinám neúspěchu podnikání. Podnikatel se nemá o co opřít, s čím se srovnat a z jeho podnikání se stává pouze soubor nepromyšlených a spěšně učiněných rozhodnutí.

Tvorba obchodního plánu však nemusí znamenat hodiny strávené nad dlouhými texty a složitými výpočty. Je nutné zaměřit se na to nejdůležitější a využít také vhodné prostředky, které nám usnadní práci.

Obchodní plán pro čerpací stanici

Ať už se jedná o nájemce, který vytváří obchodní plán pro čerpací stanici ve spolupráci s jejím majitelem, nebo o nezávislého provozovatele, klíčové jsou především následující aspekty obchodního plánu:

Hospodářské cíle pro daný rok

Zde se vychází především z výsledků předchozího roku a zohledňuje se také aktuální situace na trhu čerpacích stanic. Ideálním podkladem je také srovnání s ostatními čerpacími stanicemi stejné značky či dokonce celého trhu. Plánovat byste měli po jednotlivých skupinách zboží a služeb zvlášť, neboť jejich výsledky se výrazně liší. Naplánujte si nejen tržby, ale také výši marží na jednotlivých skupinách a to jak v procentech, tak i v absolutních číslech v podobě hrubého zisku.

Výše plánovaných nákladů

Nejvýraznější položkou nákladů na čerpací stanici jsou mzdové náklady na zaměstnance. Před začátkem roku je třeba zhodnotit, zda si můžu dovolit růst platů či nábor nových pracovních sil. U nájemců čerpacích stanic je další důležitou složkou nákladů nájemné, které je stanoveno na základě dohody mezi nájemcem a pronajímatelem. Doporučuje se plánovat i další skupiny nákladů podrobněji, zvlášť když chceme ušetřit. Pokud chcete mít veškeré své výdaje opravdu pod kontrolou, naplánujte si např. i výši nákladů na auto, elektřinu, pomocný materiál ad.

Plánovaný zisk

Když vezmeme naplánovaný hrubý zisk (tedy zisk po odečtení nákladů na prodané zboží) a ponížíme jej o náklady, získáme plánovaný hospodářský výsledek. Zvažte, kolik peněz budete chtít použít pro vlastní spotřebu.

Plánování po kvartálech

Naplánovat si pouze výsledky za celý rok není dostačující. Minimálně bychom měli plánovat samostatně jednotlivá čtvrtletí a ty v průběhu roku srovnávat s aktuálními výsledky. Důležité je zohlednit také sezónní výkyvy, např. v létě jsou výrazně vyšší prodeje zmrzliny a současně např. vyšší mzdové náklady na brigádníky apod.

A jak srovnat plánované výsledky se skutečně dosaženými?

V případě, že pro tvorbu svého obchodního plánu využijete nástrojů společnosti eurodata, tak si nejen výrazně usnadníte práci, ale také pohodlně srovnáte plánované hodnoty s výsledky dosaženými v průběhu roku. Společnost eurodata nabízí v rámci systému edtas jednoduché online nástroje, které provedou velkou část výpočtů v obchodním plánu za vás, automaticky vám ke srovnání nabídnou výsledky minulého roku a vypočítají také predikce budoucího vývoje. Průběžně budete mít možnost zhodnotit, zda se Vaše podnikání vyvíjí „podle plánu“ a případně přijmout taková opatření, která k jeho úspěšnému plnění povedou.

K dispozici jsou také specialisti v oboru ze společnosti KODAP, kteří poskytnou potřebné účetní a daňové poradenství. Přehledy týkající se Vašeho podnikání, jehož součástí je i obchodní plán budou samozřejmě doplněny i „klasickými“ účetními výkazy, které dokreslí celkový obraz finanční situace na Vaší čerpací stanici. Budete tak mít k dispozici veškeré potřebné údaje, které Vám pomohou zajistit prosperitu Vašeho podnikání.

Ukázka obchodního plánu ze systému edtas společnosti eurodata

Graf

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?