NEWSLETTER ODEBÍRAT
KODAP

KODAP Čtvrtletník – 1/2024

Rady | Tipy | Aktuality

Editorial

Vážení čtenáři,

rok 2024 přináší řadu novinek. Horkým tématem jsou první zkušenosti s tzv. úsporným balíčkem, konkrétně se zaměstnaneckými benefity. Jednoduché není ani sloučení dvou snížených sazeb DPH 15 % a 10 % do jedné 12% sazby. Stavebních firem se dotkne novinka v zákoníku práce, podle které dodavatel stavby ručí za výplatu mezd zaměstnancům svého subdodavatele. Finanční správou jsou trvale ostře sledovanou problematikou tzv. převodní ceny. Všem těmto tématům, včetně rychlého tempa potřebných technologií v účetních a mzdových kancelářích se věnujeme v novém čísle našeho časopisu. Vážení čtenáři, přeji vám s prvními jarními dny inspirativní čtení.

Vlastimil Sojka

Obsah čísla 1/2024

Připravujeme
Spočítejte si

Ceny mezi propojenými osobami finanční správu stále hodně zajímají

Zákon o daních z příjmů vymezuje řadu kapitálových a osobních vztahů mezi obchodními společnostmi navzájem nebo mezi nimi a fyzickými osobami, které je vlastní nebo řídí, a ukládá, aby ceny sjednané mezi takto propojenými osobami byly v obvyklé výši.

Typickým příkladem je alespoň 25% podíl na kapitálu či hlasovacích právech mateřské společnosti nebo společníka coby fyzické osoby v dceřiné společnosti a obdobně mezi sesterskými společnostmi. Smyslem takového propojování je společný ekonomický zájem, kde si propojené osoby vzájemně nekonkurují, nýbrž kooperují, tudíž ceny za poskytované služby, zboží, materiál, výrobky nebo polotovary neurčuje vnější trh, ale vnitřní vztahy mezi nimi. Takto stanovené ceny se označují jako převodní ceny.

Protože určení výše převodních cen je plně v rukou propojených osob, naskýtá se možnost regulace zisků nebo ztrát jednotlivých účastníků neboli daňové optimalizace, z které se může nakonec stát daňový únik. Právě proto finanční úřady převodní ceny trvale kontrolují. V případě nadnárodních společností lze převodními cenami určovat, v kterém státě se zisky společností zdaní, což někdy vede až k mezinárodním dohadovacím řízením. V roce 2022 řešila Finanční správa ČR celkem 46 takových případů.

K snížení rizika vzniku daňových sporů o správném nastavení převodních cen je vhodné zpracovat dokumentaci převodních cen, případně požádat správce daně o závazné posouzení jejich správnosti. Dokumentace k převodním cenám není pro tuzemské společnosti povinná, je však velmi silným důkazním prostředkem v řízení se správcem daně. Její obsah je totiž vymezen vnitřním předpisem Generálního finančního ředitelství (GFŘ) – Pokyn D-334 (dostupný na webu www.financnisprava.cz). Dokumentace má obvykle část zaměřující se na nastavení převodních cen ve skupině podniků jako celku, tzv. Masterfile, jenž obsahuje zejména popis organizačních, právních a provozních struktur, obchodních vztahů, vykonávaných funkcí a rizik, a část zaměřující se na jednotlivé spojené osoby, tzv. Localfile, obsahující především srovnávací analýzu transakcí, funkcí, rizik a způsob stanovení převodních cen.

V případě žádosti o závazné posouzení nastavených převodních cen jsou její náležitosti žádosti uvedeny v Pokynu GFŘ D-32. Vydané rozhodnutí o závazném posouzení je účinné až 3 roky a plně garantuje správnost převodní ceny. Závazné posouzení podléhá správnímu poplatku 10.000 Kč za jednu posuzovanou transakci.

 

Zaměstnanecké výhody přestávají být výhodné

Zdanění zaměstnaneckých benefitů se s novým rokem revolučně změnilo a mnozí zaměstnavatelé proto musí řešit řadu problémů, které dosud neznali nebo které vyžadují změnu administrace s rizikem chyb a možných daňových dopadů.

Prvním oříškem je zrušení osvobození od daně příspěvků zaměstnancům na stravování ve vlastní jídelně nebo prostřednictvím externích dodavatelů. Osvobození je nově možné pouze do určité hranice, která v roce 2024 činí 116,20 Kč. Aby zaměstnavatelé zjistili skutečnou výši příspěvku, musí znát skutečnou cenu jídla, kterou určí na základě kalkulace ceny jídla. Tu mnozí z nich doposud dělat nemuseli. Další komplikací je, že při poskytování jídel bývalým zaměstnancům nebo zaměstnancům na mateřské nebo rodičovské dovolené se osvobození od daně ruší úplně, tudíž případně poskytnuté jídlo za nižší než kalkulovanou cenu musí poskytovatelé jídel těmto strávníkům do výše kalkulované ceny zdanit a odvést pojistné.

Ze stejného důvodu je pro zaměstnavatele nevýhodné poskytovat svým zaměstnancům dary k osobnímu nebo pracovnímu jubileu. Doposud totiž bylo možné nepeněžní dary do hodnoty 2 000 Kč při splnění určitých podmínek od daně osvobodit. Od ledna 2024 to však již neplatí a případně poskytnutý dar se zahrne do zdanitelné mzdy a odvede se z něho pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Lze očekávat, že tento benefit zaměstnavatelé i zaměstnanci rádi oželí. Podobný osud potkají možná volnočasové benefity, jako jsou poukázky na sportovní nebo kulturní činnost, flexipassy či multisport karty apod. Osvobození se u nich sice zachovalo, ale hranice pro osvobození se snížila na polovinu průměrné mzdy, což pro rok 2024 činí 21 983,50 Kč.

Nově se osvobozuje nepeněžní příjem zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka z titulu účasti na sportovní nebo kulturní akci pořádané zaměstnavatelem, podmínkou však je, že se musí jednat o obvyklý typ akce s přiměřenou formou a rozsahem. Tato obecná formulace může vést ke sporům s finanční správou a v praxi bude zřejmě nutné srovnávat nově pořádané akce s těmi v minulých letech a od povahy, formy a rozsahu se příliš neodchylovat. Za účelem správné interpretace novinek v oblasti zaměstnaneckých benefitů vydala Finanční správa ČR na konci roku 2023 informaci s doporučenými postupy.

 

Účetní a mzdové kanceláře se bez chytrých systémů neobejdou

Ještě nedávno jsme se pozastavovali nad tím, že se deset let staré systémy a postupy stávají pravěkem a že se pořád musíme učit nové. Ten vír změn je přitom stále bouřlivější. Před třemi lety jsme se seznamovali se systémy pro vytěžování obsahu dokladů jako s horkou novinkou a dnes už by při vedení účetnictví měly být samozřejmé.

Automatizuje se nejenom vlastní vedení účetnictví a zpracování mezd, ale přicházejí nové aplikace zajišťující agendy, které jsou pro ně zdrojem dat. Třeba mzdová účetní dávno nevystačí se svým mzdovým systémem, musí rozumět i propojeným docházkovým systémům nebo portálovým nástrojům usnadňujícím podrobnou evidenci zaměstnanců, jejich požadavků, nároků či slev. Pracuje s různými úložišti a pomalu opouští e-mail.

Účetní si odvykají od pracného párování bankovních úhrad s fakturami, neboť chytré programy si už umí poradit i s problémovými případy. Ručně párují už jen anomálie, na které příslušné algoritmy ještě nestačí. Mezi odborníky se skloňují jména systémů, které nově vstupují na trh, jako je ODOO nebo Evala. Ty jsou plně cloudové, ovládané z webových prohlížečů a umožňují zcela novou úroveň sdílení dat mezi uživateli, účetní kanceláří a všemi možnými systémy generujícími důležitá podniková data.

Podobným přerodem prochází i práce s daněmi, právem a s nimi spojené konzultační služby. Zapojení nepřeberných komunikačních nástrojů posouvá tuto práci na novou úroveň a využití umělé inteligence přináší překvapivé výsledky. Ostatně, kdo to ještě nevyzkoušel, může si na portálu kodap.cz zkusit položit otázku naší AI asistentce Acy. Nebojte se přitom kreativity a ptejte se důkladně.

Testujeme, hodnotíme a posouváme účetnía konzultační svět do nové éry. A u každé novinky si klademe otázku: „Vydrží nám alespoň 5 let?“.

 

Sazby DPH se hodně změnily

Po velkých politických střetech, vyjednáváních a lobbováních se od 1. 1. 2024 mění sazby DPH u mnoha typů služeb i zboží a jejich poskytovatelé a dodavatelé, v případech přenesené daňové povinnosti i jejich příjemci, stojí před složitým úkolem začít nové sazby DPH správně uplatňovat a mnohdy se s nimi vyrovnat i ekonomicky.

Nejvíce se změna sazeb dotkne služeb a zboží, které byly zařazeny buď v první 15%, nebo v druhé 10% sazbě, neboť v obou případech se nově musí použít pouze jedna snížená sazba, a to ve výši 12%. Současně byla řada služeb a zboží přesunuta ze snížené sazby do nezměněné 21% základní sazby a v jednom případě i obráceně ze základní sazby do sazby snížené. Dodání knih a časopisů, které bylo doposud zařazeno v druhé snížené sazbě 10 %, je dokonce nově osvobozeno od DPH, a to s nárokem na odpočet daně.

Tím jediným případem přesunu ze základní do snížené sazby je příležitostná autobusová doprava, což je například objednaný autobus na školní výlet. Do základní sazby se naopak přesouvá služeb mnohem víc, například sběr a přeprava komunálního odpadu, vnitrostátní letecká hromadná pravidelná doprava, úklidové služby v domácnostech, opravy obuvi, oděvů, jízdních kol a také hodně diskutované kadeřnické a holičské služby. Přesunu do základní sazby se týká i dodání zboží, zejména květin,některých zdravotnických prostředků nebo palivového dřeva. Platí to i pro všechny alkoholické i nealkoholické nápoje s výjimkou pitné vody z kohoutku a tekutých mléčných výrobků, třeba mléka, včetně podmáslí nebo acidofilního či jogurtového mléka.

Co se týče podávání nápojů v rámci stravovacích služeb, platí podle názoru finanční správy sazba daně 21 % bez ohledu na to, zda je nápoj nabízen samostatně nebo je součástí nabídky celého menu. Výjimkou jsou snídaně zahrnuté do ceny ubytovacích služeb, neboť zde se na nápoje podávané se snídaní uplatní snížená sazba daně stejně jako u ostatních podávaných potravin, a proto není nutné základ daně rozdělovat.

V případě, že příjemce zdanitelného plnění poskytnul v roce 2023 zálohy s původní sazbou DPH a vlastní plnění nastane až v roce 2024, použije se nová sazba na částku odpovídající doplatku. V případě přeplatku se naopak uplatní původní sazba daně platná ke dni poskytnutí zálohy. Obdobně se bude postupovat u osvobozeného dodání knih.

 

Dodavatelé staveb ručí za výplatu mezd zaměstnancům subdodavatele

Trochu ve stínu loňské velké novely zákoníku práce, řešící zejména změny u dohod o provedení práce a pracovní činnosti, zůstala jiná novela (zákon č. 408/2023 Sb.), která zavádí povinné ručení dodavateli staveb za vyplacení mzdových nároků zaměstnancům subdodavatele (viz nový § 324a zákoníku práce).

Od 1. 1. 2024 je dodavatel stavby nově odpovědný za vyplacení mezd, platů a odměn zaměstnancům subdodavatele v rozsahu, v jakém se tito zaměstnanci podíleli na smluvním plnění v jeho prospěch. Pokud subdodavatel neuspokojí mzdové nároky svého zaměstnance, může zaměstnanec do uplynutí 3 měsíců od termínu splatnosti mzdy vyzvat dodavatele, aby mu mzdový dluh subdodavatele vyplatil on. Dodavatel je povinen žadateli vyplatit dlužnou mzdu do 10 dnů od doručení výzvy, přitom dodavatel ručí za vyplacení mzdy až do výše minimální mzdy.

Za dodavatele se považuje stavební podnikatel podle § 14 písm. d) stavebního zákona, což je osoba s živnostenským oprávněním k provádění staveb, která zajišťuje stavební práce prostřednictvím subdodavatele. Za subdodavatele se považuje také agentura práce, která k dodavateli dočasně přidělila své zaměstnance. Jestliže se na stavbě podílí řetězec subdodavatelů, potom je ručitelem každý z nich, včetně hlavního dodavatele.

Dodavatelé mají možnost novou povinnost ručení minimalizovat, na to je ale nutné pamatovat při sjednávání smlouvy. Subdodavatel musí své zaměstnance poučit o osobě dodavatele (ručitele) a o právu uplatnit u něj nárok na výplatu mzdy v případě, že subdodavatel coby jejich zaměstnavatel jejich nárok neuspokojí. Nesplnění této informační povinnosti se považuje za přestupek.

V případě zájmu o bližší informace, právní konzultace či zpracování odpovídající dokumentace v této oblasti vám budeme rádi k dispozici prostřednictvím asociované advokátní kanceláře KODAP legal s.r.o.

 

Připravujeme

17. –  19.4 2024

55. Jednohubky z daňového a obchodního práva

Tradiční seminář se uskuteční ve dnech 17. až 19. dubna 2024 v hotelu Zámek Hrubá Skála.

Program:
17. 4. 2024 Ing. Igor Pantůček: Změny v DPH 2024 a 2025
18. 4. 2024 Ing. Bc. Jiří Nesrovnal: Zásadní změny v dani z příjmů v roce 2024
19. 4. 2024 Mgr. Magdaléna Vyškovská: Mezinárodní pracovní mobilita a jak na ni?

 

 

23. 4. 2024

DPH – Intrakomunitární plnění

Přednášející: Ing. Zdeněk Kuneš
Pytloun Grand Hotel Imperial v Liberci

Další informace o školeních najdete na našich stránkách www.kodap.cz v sekci Školení.
Své dotazy můžete posílat na e-mail vzdelavani@kodap.cz nebo volat na tel. 485 228 317.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?